הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חוזר" לאנגלית

חפש את חוזר ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

963
468
157
152
אני חוזר יש לנו שימפנזה משוחררת.
I repeat, we have a chimp on the loose.
אני חוזר, תושבי המושבה נחשבים עוינים.
Repeat, citizens of The Colony are to be considered hostile.
אזורים ניתנים לעריכה שבתוך אזור חוזר אינם מוצגים בתפריט.
Editable regions that are inside a repeated region do not appear in the menu.
שם חוזר לא צפוי מגיע מה - OData Entry לממיר השורות.
Unexpected repeated name coming from the OData Entry to row converter.
'Messages Retried' הוא מספר ההודעות שתוזמנו לניסיון חוזר על-ידי הפותרן.
Messages Retried is the number of messages scheduled for retry by resolver.
בוצעה כניסה למערכת. חוזר לתוכן OneNote שלך...
Signed in. Returning to your OneNote content...
באפשרותך לעשות שימוש חוזר בשקופיות מספריות שקופיות או מקבצי PowerPoint אחרים במצגת הפתוחה שלך.
You can reuse slides from Slide Libraries or other PowerPoint files in your open presentation.
נא ציין אם על ההתקנה לעשות שימוש חוזר בנתונים הקיימים של Microsoft Dynamics CRM שנמצאו במחשב זה.
Please specify whether Setup should reuse the existing Microsoft Dynamics CRM data found on this computer.
תצוגה מקדימה של תכנים מ - Adobe Bridge גם שימושית אם אתה עושה שימוש חוזר בתכנים קיימים.
Previewing content from Adobe Bridge is also useful if you are reusing existing content.
בחר בתג שברצונך להמיר לאזור חוזר.
Select a tag that you want to transform into a repeating region.
ליצירת אזור חוזר ב - Dreamweaver, בצע את הצעדים הבאים.
To create a repeating region in Dreamweaver, follow these steps.
אם בחרת תג ניתן להמרה, Dreamweaver ימיר את התג לאזור חוזר ללא צעדים נוספים.
If you selected a transformable tag, Dreamweaver transforms the tag into a repeating region without any further steps.
כשאתה מוסיף אזור חוזר חדש לעמוד, Dreamweaver מזהה אם קיימת קבוצת אזורים חוזרים מיד לפניו.
When you add a new repeating region to a page, Dreamweaver detects if there is already a repeating regions group immediately before it.
כשיוצרים אזור חוזר, Dreamweaver מקיף אותו במכל אחר הנקרא קבוצת אזורים חוזרים.
When you create a repeating region, Dreamweaver wraps it in another container called a repeating regions group.
הוסף טקסט ותמונות לספריית התוכן לשימוש חוזר בפרסומים אחרים.
Add text and images to the Content Library to use again in other publications.
מרקם חוזר מורכב מאריחים זהים בתבנית רשת.
A repeating texture is composed of identical tiles in a grid pattern.
נקודות ניתוח חוזר אינן מותרות בספריות של Windows CardSpace.
No reparse points are allowed in Windows CardSpace directories.
בסצינה הבאה, וול-אי חוזר לחיים.
In the next scene, WALL-E comes back to life.
זה חוזר אליי רק בחתיכות וחלקים.
It's only coming back to me in bits and pieces.
אני חוזר לווינצ'סטר עם הודעה חשובה לאלפרד.
I'm returning to Winchester with an important message for Alfred.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 16648. מדויק: 16648. זמן שחלף: 178 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo