הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חוקיות" לאנגלית

invalid
legality
validity
legitimacy
illegal legal valid
legitimate
legit
illicit
unlawful
legally

הצעות

Invalid Commands הוא מספר הפקודות הלא חוקיות לשניה.
Invalid Commands is the number of invalid commands per second.
האשף מוכן למחיקת הרשומות הלא חוקיות הבאות של כיסוי פריטים.
The wizard is ready to delete the following invalid item coverage records.
חלק מהילדים מתכננים לבחון את חוקיות המסמכים האלו.
Some of the children plan to contest the legality of these documents.
ובכן, חוקיות וחידושיו, כן.
Well, the legality of his innovations, yes.
תאריך חוקיות עבור כרטיס מס נוכחי.
Validity date for current tax card.
נא הוסף דוגמאות נוספות כדי להבטיח את חוקיות האילוץ.
Please add more examples to ensure constraint validity.
ידעתי שיהיו לך חששות לגבי חוקיות התוכנית הזאת.
Lieutenant, I knew you'd have concerns about the legality of this plan.
לא היתה אפשרות לוודא את חוקיות כתובת ה - URL עקב ההגדרות של Internet Explorer.
The URL could not be validated because of the Internet Explorer settings.
פעולות אלה חוקיות רק כאשר תפקיד השרת Unified Messaging מותקן כבר בשרת.
These operations are only valid when the Unified Messaging server role is already installed on the server.
הגדרות ההצפנה אינו חוקיות. התקן מחדש את Microsoft Access או פנה למנהל המערכת לקבלת מידע נוסף.
Your encryption settings are not valid. Re-install Microsoft Access or contact your administrator for more information.
מגדיר מחדש את המאפיין IsAuditEnabled של התכונות בפתרון לאפס כאשר הן מסומנות כלא חוקיות עבור ביקורת במהדורה הנוכחית.
Resets the IsAuditEnabled property of the attributes in the solution to zero when they are marked as not valid for audit in the current release.
אין הגדרות דוח חוקיות בספריות הדוחות שסופקו.
There are no valid report definitions in any of the Report Libraries supplied.
מחרוזת מופרדת באמצעות פסיקים של תרבויות UI חוקיות נתמכת על-ידי הנתיב. ResourceUICultures חוקי רק עם נתיב.
A comma-delimited string of valid UI cultures supported by the path. ResourceUICultures is only valid with Path.
הצורות שנבחרו אינן צורות מרווח זמן חוקיות.
The selected shape(s) is not a valid interval shape.
קטגוריות של מופע יחיד חוקיות רק עם אורך חיים מסוג Global.
Single instance categories are only valid with the Global lifetime.
שם היית עד לפעולותיה הלא חוקיות?
This is where you were witness to her illegal activities?
בעיקר הבעיות שם הן חוקיות ובעיות של שבירת זכויות העתקה.
Mostly the issues there are legal issues and breaking copy protections.
הפקודה עקוב אחר תאים מזינים מחייבת שהתא הפעיל יכיל נוסחה הכוללת הפניות חוקיות.
The Trace Precedents command requires that the active cell contain a formula which includes valid references.
אין אפשרות לפתוח את אשף המחיקה בצובר מאחר שלא קיימות ישויות חוקיות למחיקה.
The Bulk Delete Wizard cannot be opened because there are no valid entities for deletion.
האתגר מבחינתי היה כיצד לבטא חוקיות אלגוריתמית חדשה זו בעמוד.
A challenge to me was how we could express this new algorithmic order in a column.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 386. מדויק: 386. זמן שחלף: 131 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo