הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חיבור" לאנגלית

חפש את חיבור ב: הגדרה מילים נרדפות
connection
connecting
essay
bond
link
attachment
addition
hookup
connective
plugging
composition
linkage
association
communication
conjunction
connected
joint

הצעות

מזהה מערכת Oracle הייחודי לכל חיבור למסד הנתונים.
Oracle system ID that is unique for each connection to the database.
לאחר התקנת Internet Explorer, תוכל ליצור חיבור במחשב של המשתמש.
After installing Internet Explorer, you can create a connection on your user's machine.
ה - Proxy שצוין עבור חיבור אל היישום המשותף אינו קיים בחווה הנוכחית.
The specified proxy for connecting to the shared application does not exist in the current farm.
חיבור של עד 10 מתגים כהתקן לוגי יחיד באמצעות טכנולוגיית Virtual Chassis וצמצום תקורת הניהול והתפעול.
Connecting up to 10 switches as a single logical device using Virtual Chassis technology, and lowering management and administrative overhead.
מופע ה-ObjectContext נמחק ולא ניתן להשתמש בו עוד בפעולות שדורשות חיבור.
The ObjectContext instance has been disposed and can no longer be used for operations that require a connection.
ספריית הרשת המשמשת ליצירת חיבור למופע של SQL Server.
The network library used to establish a connection to an instance of SQL Server.
בחר חיבור מחוברת עבודה, מחשב או ספריית SharePoint.
Select a connection from workbook, computer, or SharePoint Library.
לא היתה אפשרות ליצור חיבור אל המסמך עקב שגיאות תצורת proxy.
A connection couldn't be established to the document due to proxy configuration errors.
לרוב המשתמשים הביתיים נדרש רק חיבור רשת WiFi בסיסי.
Most home users should only require a basic WiFi network connection.
צור חיבור חדש בין Web Parts המשמשים כמקור וכיעד.
Create a new connection between the source and target Web Parts.
ישנו חיבור רגשי למידע מפני שמקורו ממנו.
There's an emotional connection to information because it's from us.
[connectionTimeout] פרק הזמן (בשניות) שבו חיבור יכול להשאר לא פעיל לפני שינותק.
[connectionTimeout] Period of time (in seconds) a connection can remain inactive before being disconnected.
בחר בלחצן הגדרות אם עליך לקבוע תצורה של שרת Proxy עבור חיבור.
Choose Settings if you need to configure a proxy server for a connection.
מציין איגוד של התנהגות חיבור עם טרנזקציית System.Transactions כאשר מצורפת.
Indicates binding behavior of connection to a System.Transactions Transaction when enlisted.
יש לציין חיבור לפני ביצוע השאילתה.
A connection must be specified before the query can be executed.
אין אפשרות ליצור חיבור עם Active Directory. ודא שישנן הרשאות מספיקות לביצוע הפעולה.
A connection with Active Directory cannot be established. Verify that there are sufficient permissions to perform this operation.
לא ניתן להשתמש באישור יחד עם UserID, UID, סיסמה או מילות מפתח של מחרוזת חיבור PWD.
Cannot use Credential with UserID, UID, Password, or PWD connection string keywords.
יש להתקין את Office 2003 כדי ליצור חיבור מקור נתונים חדש.
Office 2003 must be installed to create a new data source connection.
צור חיבור להזנת נתונים של נתונים אל Excel כטבלה או דוח PivotTable.
Create a connection to an OData Data Feed. Import data into Excel as a Table or PivotTable report.
יש לאחסן את קובץ חיבור הנתונים בספריית חיבורי נתונים בשרת של Microsoft Office SharePoint.
The data connection file must be stored in a data connection library on a Microsoft Office SharePoint server.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3346. מדויק: 3346. זמן שחלף: 138 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo