הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: תוכן חיצוני
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חיצוני" לאנגלית

external
outside
outer
exterior
outdoor
outward
off-site
foreign
externally
exoskeleton
outhouse
an outsider
third-party

הצעות

שלח פריט זה ליישום חיצוני, כגון Microsoft OneNote.
Send this item to an external application, such as Microsoft OneNote.
EntityInstance (פריט חיצוני) בעל הזהות הנתונה לא נמצא.
EntityInstance (External Item) with the given Identity is not found.
קבעתי למחר פגישה עם עורך-דין חיצוני.
I've set up a meeting for tomorrow with outside counsel.
כמובן, יש סיכוי חיצוני אחד למרפא.
Of course, there is one outside chance for a cure.
הכללה של ביטויי קבוע בפעולת צירוף חיצוני אינה נתמכת.
The inclusion of constant expressions in an outer join operation is not supported.
צור קישור במסמך שלך לקובץ סקריפט חיצוני מבלי לעזוב את תצוגת Design.
Create a link in your document to an external script file without leaving Design view.
ברשימה Extensions, בחר בסיומת הקובץ שברצונך להגדיר לה עורך חיצוני.
In the Extensions list, select the file extension you want to set an external editor for.
קטגוריית פעילות. ניתן לסנכרן פגישות ומשימות עם כלי לוח שנה חיצוני, כגון Microsoft Office Outlook.
Activity category. Appointments and tasks can be synchronized with external calendar tool such as Microsoft Office Outlook.
הוספת מידע ממקור נתונים חיצוני למסמך הפעיל
Inserts information from an external data source into the active document
צור קשר גומלין ארגוני עם ארגון Exchange חיצוני כדי להפוך שיתוף מידע מאובטח באמצעות איחוד לזמין.
Create an organization relationship with an external Exchange organization to enable secure information sharing using federation.
קביעת תצורת המידע הדרוש להגדרת קשרי הגומלין של הארגון עם ארגון Exchange חיצוני.
Configure information required to set up the organization relationship with an external Exchange organization.
MSB3818: המשימה GenerateResource אינה תומכת כעת בהפעלה בו-זמנית ככלי חיצוני ובחילוץ קבצי ResW מהרכבות.
MSB3818: The GenerateResource task doesn't currently support simultaneously running as an external tool and extracting ResW files from assemblies.
הצג וערוך תוכן במצגת המקושר למקור חיצוני.
View and edit content in the presentation that is linked to an external source.
מסמכים שנכשלו ברכיב MSS חיצוני לתוסף התוכן
Documents that failed in an MSS component external to the content plug-in
בחר גיליון סגנונות חיצוני לקישור או לייבוא למסמך הנוכחי.
Select an external style sheet to link to or import into your current document.
ליצירת קישור בין המסמך הנוכחי לגיליון סגנונות חיצוני, לחץ על Link.
To create a link between the current document and an external style sheet, select Link.
ציין את אפשרויות ההעדפות שישמשו בעריכה או במיטוב של תמונות Fireworks שמוקמו ביישום חיצוני:
Specify the preference options to use when editing or optimizing Fireworks images placed in an external application:
אם קישרת לקובץ סקריפט חיצוני, הקובץ נפתח בתצוגת Code, בה תוכל לבצע את שינויי העריכה שלך.
If you linked to an external script file, the file opens in Code view, where you can make your edits.
אין צורך ביישום חיצוני כדי לטפל בזה.
You don't have the needed external application to handle it.
חבר"ה, אני רוצה להקים היקף חיצוני.
Guys, I want you to set up a perimeter outside.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1317. מדויק: 1317. זמן שחלף: 83 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo