הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חסר" לאנגלית

חפש את חסר ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

1119
544
502
498
481
362
278
237
ערך הרישום של הנתיב ל - AddInProcess חסר.
The registry entry for the path to AddInProcess is missing.
הקובץ Idcrl.config חסר וללקוח אין אפשרות להוריד קובץ חדש מהשרת.
The Idcrl.config file is missing and client cannot download a new one from the server.
לתג 'MonthFormat' חסר אחד מתגי הצאצא הנדרשים.
Tag 'MonthFormat' is missing one of the required child tags.
השדה הנדרש 'ErrorMessage' חסר בספריית המסמכים.
The required field 'ErrorMessage' is missing in the Document Library.
רכיב הרשימה הנדרש חסר באוסף אתרי SharePoint המתאים. פנה אל מנהל המערכת.
The required list component is missing in the corresponding SharePoint site collection. Contact your administrator.
לתפקיד שאליו אתה מפנה חסר שם תפקיד.
The role that you are referencing is missing a role name.
הפקודה DocumentFetch לא היתה חוקית מאחר שהצומת Range היה חסר בצומת Options.
The DocumentFetch command was not valid because it was missing the Range node within the Options node.
אין אפשרות לבטל עריכה בסידרה של הודעת הגילוי מאחר שה - MessageNumber של התכונה הנדרשת חסר בכותרת AppSequence.
The discovery message cannot be deserialized because the required attribute MessageNumber is missing from the AppSequence header.
המערכת נתקלה בנתונים לא חוקיים. חסר קשר גומלין נדרש. בדוק את StateEntries כדי לקבוע את מקור הפרת האילוץ.
Invalid data encountered. A required relationship is missing. Examine StateEntries to determine the source of the constraint violation.
קובץ התצורה של היישום חסר או שאינו מכיל מידע תצורה קשור מסוג authorizedTypes.
Application configuration file is either missing or does not contain authorizedTypes related configuration information.
ReferenceBind אינו חוקי. שם ההפניה חסר.
ReferenceBind is invalid. Reference name is missing.
במיקום הנוכחי של הנווט חסר הורה חוקי.
The current position of the navigator is missing a valid parent.
המיקוד בשורת הכתובת 2-3 שגוי או חסר.
The ZIP/postal Code in address line 2-3 is wrong or missing.
הקובץ wdbimp.dll של ייבוא Works חסר או פגום. נא התקן מחדש את Office.
The Works import wdbimp.dll file is missing or damaged. Please reinstall Office.
בבקשה זו חסר המאפיין הבא: HttpRequestMessageProperty.
This request is missing the following property: HttpRequestMessageProperty.
מקודד PNG, הנדרש כדי ללכוד את התצוגה, חסר ב - Windows.
Windows is missing the PNG encoder, which is required to capture the view.
משתנה הסביבה ExchangeInstallPath חסר או שגוי. מצב זה יכול לגרום לכשל בפתיחת כלי הניהול של Exchange.
The environment variable ExchangeInstallPath is missing or incorrect. This can cause the Exchange management tools to fail to open.
נתיב ההתקנה של Exchange חסר או שגוי.
The Exchange installation path is missing or incorrect.
הודעת תגובה עבור המרת מזהה יחידה בפעולת שירות האינטרנט ConvertId. שים לב כי הרכיב AlternateId יהיה חסר במקרה של שגיאה.
Response Message for a single id conversion in the ConvertId web method. Note that the AlternateId element will be missing in the case of an error.
SecurityContextProperty חסר מהודעת הבקשה, ייתכן שהדבר מצביע על כך שהאבטחה אינה מוגדרת כראוי.
SecurityContextProperty is missing from the request Message, this may indicate security is configured incorrectly.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 15618. מדויק: 15618. זמן שחלף: 254 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo