הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: הכי חשוב
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חשוב" לאנגלית

הצעות

ואור וצל הם חלק חשוב מאוד בעבודתה.
And light and shadow are a very important part of her work.
וזה מאוד חשוב בלמידה ובעיצוב המוח.
And its hugely important in learning and crafting the brain.
אני מבטיח לך שהוא נכס חשוב.
Bishop, I assure you he's a valuable asset.
הראשון הוא שכבוד יותר חשוב לרוח האנושית מעושר.
The first is that dignity is more important to the human spirit than wealth.
ודא שמידע חשוב אותו מוסרים קבצי Script קריא באמצעות התקנים מסייעים.
Ensure that important information conveyed by scripts is readable using assistive devices.
חברת Microsoft רשאית להשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני שנתתי לעיל כדי לפנות אליי בנוגע למידע חשוב בנושאי אבטחה, מוצרים ואירועים.
Microsoft may use the e-mail address I have provided above to contact me regarding important security, product, and event information.
מחזיקי האופציות למניות של Intel צריכים לקרוא מסמך זה לפני השתתפות בתוכנית, היות שהוא כולל מידע חשוב.
Intel stock option holders should read this document before participating in the program, as it contains important information.
זהו מידע חשוב שאתה צריך לדעת על יישום זה. ראה פרטים בחנות Office.
There is important information you should know about this app. See details at the Office Store.
ואכן זה מאד חשוב שנגיע לשם.
That really is very important, that we get there.
כאמנית, חיבור מאוד חשוב לי.
As an artist, connection is very important to me.
יפנית ממלאת תפקיד חשוב בקידום השלום בעולם.
The Japanese language plays an important role in promoting world peace.
אנו ניצבים ברגע כה חשוב בהיסטוריה.
We stand at a very, very important moment in this history,
קבל מידע חשוב בנוגע למניה של Dell והפק תועלת מכלים אינטראקטיביים ויעילים.
Find important information pertaining to Dell stock and take advantage of helpful interactive tools.
התמונות באלבום מייצגות אירוע שאינו חשוב לי.
The photos in the album represent an event that isn't important to me.
אז אפילו יותר חשוב מבניינים בעיר הם המרחבים הציבוריים ביניהם.
So even more important than buildings in a city are the public spaces in between them.
ופה אני חושב שזה מאוד חשוב.
And that's where I think it's very important.
ויש מסר חשוב מאד מאחורי התגלית שלנו.
And there is a very important message hidden behind this discovery.
אז זה חשוב שנביט בשינויים הכימיים שמעורבים בהתייבשות.
So it's important that we look at the chemical changes involved in drying.
הנה מאמר מעולה על מירוץ בחירות חשוב שמתרחש.
Here's a great article about an important election race that's happening.
זה מאוד חשוב לסיום של ההרצאה.
This is extremely important for the end of my talk.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 41797. מדויק: 41797. זמן שחלף: 187 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo