הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חשובים מאוד" לאנגלית

הצעות

אמא ואבא שלכם אנשים חשובים מאוד.
(TV) Your mom and dad are very important people.
סבים וסבתות חשובים מאוד, כי הם המעבירים של המידע האבולוציוני והתרבותי.
And grandparents are very important, because they are the transmitter of cultural evolution and information.
אז שינה וגיבוש זיכרון הם חשובים מאוד.
So sleep and memory consolidation is also very important.
קנינו אותם בשוק השחור לבקשתו של כמה אנשים חשובים מאוד בממשלתנו.
We bought them on the black market at the behest of some very important people in our government.
הוא יגיד דברים חשובים מאוד על מולדתנו היפהפיה.
He'll tell us some very important things about our beautiful country.
אחרי הדבורים, זבובים וחיפושיות הם מאביקים חשובים מאוד.
Beyond bees, flies and beetles are very, very important pollinators.
אנחנו יוצרות קשרים חברתיים חשובים מאוד כאן.
We are making very important social contacts here.
בסדר, אני מבינה שיש אנשים חשובים מאוד בתוך המסיבה.
Okay, I understand there are very important people inside the party.
לכן הדברים שתגידי על הדוכן חשובים מאוד.
That's why it's very important what you say on the stand.
איאן, אני מאמינה שחלומות חשובים מאוד.
Ian, I believe dreams are very important.
אלה מסמכים חשובים מאוד, היסטוריים!
They're very important papers. Historic, even.
אנחנו עורכים ערב למפגש גדול עם הרבה אנשים חשובים מאוד.
We're having a big get-together tonight with a lot of very important people.
אבל אני חושב שכולכם חשובים מאוד.
I think you're all very important.
התפקידים של כולנו חשובים מאוד, וגם שלכם.
All of our roles are very, very important, yours included.
אני בטוחה שהעניינים שלכם חשובים מאוד.
I'm sure your issue's very important.
יחסי המסחר עם שוודיה חשובים מאוד למדינות הפסיפיות.
Trade relations with Sweden is very important to the pacific states.
סודות בין בנים הם חשובים מאוד בחיים, טריי.
You know dude secrets are very important in life, Trey.
מישהו גנב ממני משהו, ועכשיו אני חסר שני דברים חשובים מאוד:
Someone stole something from me, and now I'm missing two very important things:
לדעתי, מר טאונס, עליך להעריך שני דברים חשובים מאוד.
I think, Mr. Towns, you should appreciate two very important things.
אמא, לג'ים ולי יש עניינים חשובים מאוד.
Mother, Jim and I have very important business.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 117. מדויק: 117. זמן שחלף: 104 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo