הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "יועץ" לאנגלית

ראה גם: יועץ השקעות
חפש את יועץ ב: הגדרה מילים נרדפות
counselor
consultant
advisor
adviser
counsellor
advisory
mentor
counsel
consulting
counseling
consulted
attorney
consult

הצעות

ללא אישור של יועץ הגמילה שלו?.
No access to cash without the approval of his sobriety counselor.
יועץ, אתה חופשי עתירהלדיון נוסף.
Counselor, you're free to petition for another hearing.
חשבתי יותר בכיוון של אבטחה תאגידתית או יועץ בתשלום לאף-בי-איי.
I was thinking more along the lines of corporate security or paid consultant to the FBI.
מה אם הייתי טכני יועץ לחברת תוכנה?
What if I was a technical consultant to a software firm?
פעולה זו תתקין את מערכת הדירוג שנבחרה לתוך תכונת יועץ התוכן של Internet Explorer.
This will install the selected rating system into the Content Advisor feature of Internet Explorer.
ואתה לשמש יועץ בכיר של האו"ם הקרן למדינות מתפתחות.
And you serve as senior advisor to the u.N. Fund for developing nations.
פעלתי תחת פיקודו של יועץ מיוחד לשר ההגנה...
I was acting under the orders of special advisor to the secretary of defense...
כתוב בספר המחזור שהיית יועץ הפקולטה בוועדת כמוסת הזמן.
It says in the yearbook you were the faculty advisor to the Time Capsule committee.
יועץ, אנחנו באמצע ראיון כאן.
Counselor, we're in the middle of an interview here.
המורה הפך להיות יועץ מדעי במנהלה הנוכחית.
The teacher went on to become science advisor in the current administration.
זה חלק מהעבודה של יועץ למשפחת ויאנואבה.
All in a day's work for our Villanueva family advisor.
יועץ התוכן לא יאפשר לך לצפות באתר אינטרנט זה.
Content Advisor will not allow you to see this website.
הייתי אפילו יועץ עיסקי, התעסקתי בטקטיקות ואסטרטגיות.
I even was a business consultant, doing strategies and tactics.
יועץ רשתות המסייע לריכוז קישוריות השרת ומקצה משאבים לניהול
Network Advisor, which helps centralize server connectivity and resources management
יועץ לשמירת הקוד האנושי הייתי אומר.
Consultant in humanity, I suppose you could say.
אני לא יועץ מרקס בבית שלך.
I'm not Counselor Marks in your home.
אתה לא תגיד לי שהייתי ראה יועץ קריירה.
You didn't tell me you'd seen a careers advisor.
אביו הוא יועץ ממשלה על אנרגיה, נכון?
His father is a government advisor on Energy, right?
אני יונה יועץ מיוחד קלר, רשמי ידוע כיונה שחורה.
I'm special consultant Jonah Keller, informally known as black Jonah.
הייתי יועץ המחלקה שלה באוניברסיטת ניו יורק
I was her departmental advisor at UNY.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1820. מדויק: 1820. זמן שחלף: 75 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo