הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "יצירה" לאנגלית

חפש את יצירה ב: הגדרה מילים נרדפות
creation
piece
work
generation
composition
recreation
oeuvre
creating
created
create artboard
creative
masterpiece
artwork

הצעות

נתבקשתי להגיע לכאן ולדבר על יצירה.
I was asked to come here and speak about creation.
השתמש בדף זה למחיקת משימה של עדכון או יצירה של אתר Project Web App.
Use this page to delete a Project Web App site update or creation job.
איזה יצירה מקסיקנית - .שמעתי אותה בדרום
It's some Mexican piece. I heard it farther south.
יש עוד יצירה בשם "הסיוט"
There's also another piece called 'The Nightmare'.
ממתי עבור יצירה אחת בהתהוות אתה צריך להרוס אחרת?
Since when for one work in progress... you have to destroy another one?
וסדרה שלמה של יצירה יצאה מתוך כך.
And the whole series of work came out of it.
InDesign כולל מספר משתנים, כגון 'תאריך יצירה' ו'שם קובץ'.
InDesign includes several preset variables, such as Creation Date and File Name.
יצירה או שינוי של מסד נתוני SQL Server נכשלו.
Creation or change of the SQL Server database failed.
כל יצירה כאן הוכנה ואורגנה במו ידיי.
Every piece here was prepared and arranged by my own hands.
אפשר יצירה אוטומטית של משלוח חדש.
Allow automatic creation of a new shipment.
אם אפשרות זו מוגדרת כ - true, קריאת לקוח לפעולה המשויכת לפעולת קבלה זו יכולה להפעיל יצירה של מופע חדש של זרימת עבודה.
If set to true, then a client call to the operation associated with this receive can trigger creation of a new workflow instance.
הקטע הנבחר מכיל תאים ממוזגים או מפוצלים המונעים יצירה של טבלה חוזרת.
The selection contains merged or split cells that prevent the creation of a repeating table.
מאפשר יצירה, ניהול וחשיפה של זהויות דיגיטליות באופן מאובטח.
Securely enables the creation, management, and disclosure of digital identities.
הקלד שם ייחודי לזיהוי מקור זה בתוך אותה רמת יצירה.
Type a unique name to identify this source within the same creation level.
מאפשר יצירה אקראית של זיקוקי דינור שמתפוצצים בשני צבעים
This allow a random creation of fireworks that explodes in 2 colors
Access: יצירה וניהול של מסד נתונים רב-עוצמה
Access: Powerful database creation and management
סיום יצירה של פרופיל חדש בהגדרות הנוכחיות.
Finishes creation of the new profile with the current settings.
יצירה אוטומטית של סידרת חשבונות ספרים ראשיים
Automatic creation of a series of ledger accounts
שבע הוא מספר "יצירה".
Seven is a "creation" number.
הוא חתיכת יצירה, באמת חתיכת יצירה
He's a piece of work, a real piece of work.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1366. מדויק: 1366. זמן שחלף: 96 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo