הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כְּתוּבוֹת" לאנגלית

addresses address written
inscriptions
directory
tattoos
graffiti
URLs

הצעות

כתובות דואר להעברה אמורות להישמר בסוד.
You know, forwarding addresses are supposed to be confidential.
גרג פירסון נתן לי שתי כתובות כשהיינו במכונית.
Greg Pierson gave me two addresses when we were in that car.
הוענקה ללקוח גישה לממשק RPC של חישוב כתובות Proxy.
A client has been granted access to the Proxy Address Calculation RPC interface.
המסמכים כללו מידע על מכירות בתים, שינוי כתובות מגורים
The documents included information about home sales, Changes of address, and new jobs
שמצויה באזור הזה כמו שקללות כתובות מעל אתרי קברה.
Which is common in that region, as are curses written above grave sites.
OneNote לא מצא הערות כתובות |0.
OneNote found no notes written |0.
ביקשנו רשימת כתובות ומצאנו את הדירה הזו.
We asked for a list of addresses and we found this apartment.
בדקתם כתובות ידועות לריינולדס ולחבורה שלו?
Have you checked known addresses for Reynolds and his firm?
נכשלה הפסקת ממשק RPC של חישוב כתובות Proxy.
The Proxy Address Calculation RPC interface failed to stop.
ערך שמציין אם חלה התעלמות משרתי Proxy עבור כתובות מקומיות.
A value that indicates whether proxies are ignored for local addresses.
עליך לבחור תיקייה או פנקס כתובות חוקי לפני שתמשיך.
You must select a valid folder or address book before you can move on.
ל - Publisher אין אפשרות להמשיך לערוך רשימת כתובות זו.
Publisher cannot continue editing this address list.
כתובות ייובאו לתוך תיקיית אנשי הקשר שלך ב - Outlook.
Addresses will be imported into your Outlook Contact Folder.
ב - Outlook ניתן לייבא הודעות דואר אלקטרוני, פנקסי כתובות והגדרות מתוך התוכניות הבאות שזוהו במחשב.
Outlook can import e-mail messages, address books, and settings from the following programs that were detected on your computer.
ל - Publisher אין אפשרות לבצע התאמה אישית של רשימת כתובות זו.
Publisher cannot customize this address list.
כתובות של אתרי אינטרנט לא יישלחו אל Microsoft, אלא אם תחליט לבדוק אותן.
Website addresses will not be sent to Microsoft unless you choose to check them.
InDesign יכול גם לשכפל רכיבים כדי לטפל בנתונים חוזרים, כגון רשימות כתובות וחומרים לקטלוג.
InDesign can also clone elements to handle repeating data, such as address lists and catalogue material.
רשימת כתובות זו שונתה באמצעות Microsoft Access ואין אפשרות לערוך אותה ב - Publisher.
This address list has been modified using Microsoft Access and cannot be edited in Publisher.
קובץ זה אינו מכיל רשימת כתובות ואין אפשרות לערוך אותו באמצעות Microsoft Office Publisher.
This file is not an address list and cannot be edited by Microsoft Office Publisher.
מצאתי כמה מסמכים אישיים וספר כתובות.
WESLEY: Found some of his personal papers and address book.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1450. מדויק: 1450. זמן שחלף: 292 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo