הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כדי להקל על" לאנגלית

חפש את כדי להקל על ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
to facilitate
to relieve
to alleviate
to mitigate
to ease
to make it easier to
For ease of
to lighten

הצעות

הברקוד נוצר כדי להקל על ההתאוששות בסופרמרקטים.
The bar code was created to facilitate the recovery in the supermarkets.
אדוני, כדאי שנעבור למחלקת המלחמה כדי להקל על הפעולות.
Sir, we should move to the War Department to facilitate operations.
מה את עושה כדי להקל על המתח
I mean, what are you doing to relieve the stress?
נאלצנו להכניסו לתרדמת כדי להקל על הנפיחות.
We had to induce a coma to relieve the swelling.
כדי להקל על התסכולים שלך עם אנדרו.
To alleviate your frustrations with Andrew.
זה איזה משחק מוזר שהמציא כדי להקל על השעמום מהיותו כל-יכול?
Is it some weird game he's invented to alleviate the boredom of being omnipotent?
כדי להקל על הקריאה - חלק מחויבים לעשות זאת.
to facilitate literacy - some are required to.
נתתי כדי להקל על הסבל שלי ולא של האחרים.
that I gave to relieve my own suffering, not someone else's.
בזמנו, ייפינו את המקרה שלך כדי להקל על התהליך.
At the time, we embellished your file to facilitate the process.
כדי להקל על המעבר שלך חזרה לחיים כאן.
To facilitate your transition back to life here.
אמא שלך הזמינה אותי כדי להקל על הדיון הספרותי הזה.
Your mother invited me to facilitate this literary discussion.
כדי להקל על אותו רגע אתה לא יכול להציל את שרה.
To relieve that moment you couldn't save Sara.
גברים ונשים עשירים שעשו הכל כדי להקל על השעמום בחייהם המפונקים.
Rich men and women who went to any length to relieve the boredom of their pampered lives.
פטריית-הפיוטה לעתים משמשת כדי להקל על זה.
Peyote is sometimes used to facilitate this.
חשבתי שהחזירו אותי כדי להקל על סבלם של אחרים.
I thought that I was brought back to relieve the suffering of others.
ולפעמים במצבים מסוכנים, אנשים משתמשים בהומור כדי להקל על המתח.
And sometimes in dangerous situations, people use humor to alleviate tension.
או אבות שהכו את בניהם כדי להקל על סבלם?
Or fathers who beat their sons to alleviate their own suffering?
אוקיי, אני צריך משהו כדי להקל על הלחץ ולנקז את הנוזלים.
Okay, I need something to relieve the pressure and-and drain the fluid.
אם אחותך היא בשליחות הורה ואתה שואל אותי כדי להקל על זה...
If your sister is on a parent mission and you're asking me to facilitate it...
דרך מצוינת כדי להקל על הלחץ...
a great way to relieve stress...
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 239. מדויק: 239. זמן שחלף: 144 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo