הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כדי לפנות מקום" לאנגלית

חפש את כדי לפנות מקום ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
to make room
to make space
to make way for
שיניים נשלפו כדי לפנות מקום לאחרים להתיישר.
Teeth were pulled to make room for the others to straighten out.
אירעה חריגה ממגבלת האחסון של הארגון שלך. כדי לפנות מקום, מחק רשומות או בקר באתר האינטרנט של Microsoft Dynamics CRM Online כדי לסקור את אפשרויות השדרוג.
The storage limit for your organization has been exceeded. To make room, either delete records or visit the Microsoft Dynamics CRM Online Web site to review upgrade options.
מס בידוד רוצחו הוסר כדי לפנות מקום לגופו.
No. His killer removed insulation to make space for his body.
הגעת למגבלת העמודים המוצמדים. בטל את ההצמדה של עמודים אחרים כדי לפנות מקום.
You've reached the limit for pinned pages. Please unpin other pages to make space.
האגדה מספרת שכשהם הציפו וגירשו את המשפחה שלי כדי לפנות מקום לאגם הזה, הם בלעו את הכנסייה בשלמותה.
Legend goes that when they flooded my people out to make way for this lake, they swallowed a church up whole.
הממשלה הגתה פיתרון קיצוני, לשלם לכפריים כדי להתפנות מבתיהם, כדי לפנות מקום לטיגריסים.
The government has come up with a radical solution - paying villagers to move out of their homes, to make way for tigers.
בחמשת הימים האחרונים, כדי לפנות מקום לנרטיב שלו,
Over the last five days, to make room for his narrative,
לברר לך איזה רפובליקני הורד בדרגה כדי לפנות מקום לדמוקרט?
You want me to find out which Republican was demoted to make room for the Democrat?
אכלתי הרגע תבשיל טונה שלם כדי לפנות מקום בדירה.
I just ate a whole tuna casserole to make room in the apartment.
הבעלים הקודמים היו פונה כדי לפנות מקום עבורם.
Reporter: The previous owners were evicted to make room for them.
אני חושב שהם נכרתו כדי לפנות מקום.
I think she had them removed to make room.
אנחנו דוחקים קצת את המוח כדי לפנות מקום ללב.
We squeeze the brain a little to make room for the heart.
אנחנו צריכים להפריד בין החולים לבין הבריאים, כדי לפנות מקום.
We've got to separate the sick from the healthy to make room.
"כדי לפנות מקום לתחנת מסחר חדשה.
To make room for a new trading' post...
גם אם אני צריכה לנתק מישהו מהמכשירים כדי לפנות מקום.
Even if I have to pull somebody else's plug to make room.
פשוט מנסר את החולה כדי לפנות מקום לארטיק חדש?
Just sawing up patients to make room for a new popsicle?
כדי לפנות מקום לחברים שלך שאני אפילו לא מכירה.
To make room for your friends who I don't even know.
אבל מותו היה נחוץ כדי לפנות מקום ליורשו.
But his death was necessary to make room for his successor.
הייתי צריך להוציא את שלי מהרכב כדי לפנות מקום לנוסעים.
I had to take mine out of the van to make room for the passengers.
אין שטח דיסק פנוי. נסה למחוק קבצים כדי לפנות מקום.
You're out of disk space. Try deleting files to make room.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 110. מדויק: 110. זמן שחלף: 125 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo