הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כדי לצפות" לאנגלית

הצעות

השתמש ב - Web Part חברים כדי לצפות ברשימה של החברים באתר ובמצבם המקוון.
Use the Members Web Part to see a list of the site members and their online status.
כדי לצפות בתמונות נהדרות של הסלבריטאים החביבים עליכם.
And visit NBC on instagram to see great photos of your favorite celebrities.
האמן חייב לעמוד לבדו כדי לצפות בקהל, נכון?
The artist must stand alone to observe the crowd, right?
כדי לצפות בתור קרוב חבר של ג'רלד קלי.
To observe as a close friend of Gerald Kelly's.
הצג את חלון 'צג אירועים' כדי לצפות באירועי אוטומציה שמופעלים במופע של תוכנית Visio.
Show the Event Monitor window to watch the automation events that fire in an instance of the Visio program.
כדי לצפות בווידאו, דרושה לך הגירסה העדכנית ביותר של Flash.
To watch this video, you need the latest version of Flash.
רכבתי למפרץ הבוקר כדי לצפות בזריחה.
I biked across the bay this morning to watch the sunrise.
המבקרים שתלו אותה אצלך כדי לצפות ולחכות.
The v's planted her with you to watch and wait.
אנחנו הולכים למרכז סטייפלס כדי לצפות במשחק הלילה.
We're going to the Staples Center to watch a game tonight.
והוא כנראה ביקש כדי לצפות בסרטון מצחיק בדרך לשם.
And he probably asked her to watch a hilarious video on the way there.
היא היתה בהרדסטאד כדי לצפות במצעד שברחוב הראשי.
She'd been to Hedestad to watch the parade in the main street.
מהו הצורך להיות חזק כדי לצפות בטכס?
What is the need to be strong to watch a ritual?
כאילו הייתי שם רק כדי לצפות.
It's like I was up there just to watch.
שהיא למעשה קפצה עליו כדי לצפות בשקיעה?
The one she practically jumped overboard for to watch the sunset?
נשארנו יום נוסף כדי לצפות בתלייה.
We stayed on an extra day to watch the hanging.
חשבתי שאתם עסוקים מדי כדי לצפות בטלוויזיה.
'Cause I thought you were too busy to watch TV.
לחץ כאן כדי לצפות ברשימה של מפנים תדירים
Click here to see a list of frequent referrers
הוקם פרוייקט אחר כדי לצפות בסין ובאינטרנט הסיני.
Another project was built up to watch China and Chinese Internet.
הייתי רצה הביתה כדי לצפות בה.
I used to race home to watch that.
שזה בערך כמה זמן לוקח כדי לצפות בו.
Which is about how long it takes to watch it.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 531. מדויק: 531. זמן שחלף: 128 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo