הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כמצופה" לאנגלית

as expected
as anticipated
as planned
people expect
as we hope
אם אפליקציות Office אינן פועלות כמצופה, מומלץ להתקין אותן מחדש.
If the Office applications don't work as expected, we recommend reinstalling them.
גירסת השינוי לא נכללה בידע כמצופה.
Change version was not contained in knowledge as expected.
המשפט הלך כמצופה.
The trial went as anticipated.
כל המערכות מתפקדות כמצופה
All systems functioning as anticipated.
העניינים לא הלכו כמצופה?
Things didn't go as planned?
הניסוי הזה לא הלך כמצופה.
This one didn't go as planned.
הפריט לא נמצא במטה-נתונים של ההזנה כמצופה.
Item was not found in feed metadata as expected.
ייתכן ש - Office לא יפעל כמצופה במכשיר זה
Office may not function as expected on this device
כדי להבטיח שהמסמך שלכם מודפס כמצופה, קבעו את גודל העמוד הן ביישום המקור והן במדפסת.
To ensure that your document prints as expected, set up your page size in both the source application and the printer.
נושאים אנושים והדרכה לא מתפקד כמצופה.
Human training subjects not performing as expected.
בקט כמצופה, הגופה נשרפה קשות, מכדי להוציא טביעות אצבעות
Beckett. As expected, the body was too badly burned to get any prints, but I did find this.
הוסרו מאפייני גליון עבודה מותאמים אישית. אזהרה ייתכן שתוספות לא יפעלו כמצופה.
Custom worksheet properties have been removed. Warning! Add-ins might not behave as expected.
ייתכן שדפים אלה לא יתפקדו כמצופה אם חיבור מסד הנתונים יוסר מאתר האינטרנט.
These pages may not function as expected if the database connection is removed from the Web site.
מדענים ותיאולוגים יש נאבקים לגילאי על המוח ועל מה שקורה לו כשזה אינו מצליח לתפקד כמצופה.
Scientists and theologians have wrestled for ages about the brain and what happens to it when it fails to function as expected.
ב "כמעט" אני מעריך שיש סיכוי של תשעים וארבעה אחוזים שהנשק יפעל כמצופה.
By "almost," I'm estimating a 94% probability that the weapon will function as expected.
אנחנו צריכים לשחק עם המוסר של זמננו אני מאמין גיבור אמיתי יוביל את הדרך, לא פעל כמצופה
We have to play with the morals of our time I believe a real hero will lead the way, not follow as expected
אז אני משער, ראשית, תחושת הבטן שוגה לפעמים, ושנית, זה לא נראה כמצופה.
And so I guess, one, the gut reactions a little bit wrong sometimes, and two, it does not look like as expected.
אם תפסיק את הורדת חבילת הרחבה זו של XML, היא לא תפעל כמצופה האם ברצונך להפסיק?
If you stop downloading this XML expansion pack, it will not work as expected. Do you want to stop?
שדות נדרשים מסוג xsd:base64Binary, כשהם ריקים, עשויים להציג או שלא להציג שגיאות אימות למשתמשים הממלאים את הטופס בדפדפן אינטרנט. כדי לוודא שהשדות יפעלו כמצופה, הוסף הגבלת xsd:minLength להגדרת הסכימה של השדה.
When blank, required fields of type xsd:base64Binary might or might not show validation errors to users filling out the form in a Web browser. To ensure that the fields behave as expected, add an xsd:minLength restriction to the field's schema definition.
זמן קצר לאחר הנישואים, סמל ברקלי קיבל את דרגת הקצונה שלו, כמצופה.
Shortly after the marriage, Sergeant Barclay got his commission, as expected.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 76. מדויק: 76. זמן שחלף: 154 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo