הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כתובות הדואר האלקטרוני" לאנגלית

חפש את כתובות הדואר האלקטרוני ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
e-mail addresses
email addresses
e-mail address
email address
עליך להקליד את כתובות הדואר האלקטרוני כדי לאפשר את הוספת המשתמשים.
You must type the e-mail addresses for the users to be added.
הזן את השמות או כתובות הדואר האלקטרוני של המשתמשים שברצונך להוסיף כמנהלים של רשיון זה
Enter names or e-mail addresses of the users you want to add as a manager of this license
כדי לקבל את כתובות הדואר האלקטרוני של חבריך, לחץ על סמל Facebook.
To get your friends' email addresses, click the Facebook logo.
עדכן את כתובות הדואר האלקטרוני ונסה שוב.
Please update the email addresses and try again.
באפשרותך להשתמש באפשרות זו רק אם כתובות הדואר האלקטרוני של הנמענים מאוחסנות במסד הנתונים.
You can use this option only if the recipients' e-mail addresses are stored in the database.
אם כתובות הדואר האלקטרוני של הנמענים מאוחסנות במסד הנתונים, באפשרותך להשתמש בשדה המכיל את הכתובות.
If the recipients' e-mail addresses are stored in the database, you can use the field that contains the addresses.
כתובות הדואר האלקטרוני או שמות המשתמשים שלהלן אינם חוקיים: |0 נא תקן אותם לפני שתמשיך בפעולה.
The following e-mail addresses or user names are not valid: |0 Please correct them before proceeding.
נא פתח את הקובץ שאתה מנסה לייבא וודא שכל כתובות הדואר האלקטרוני צוינו בתבנית הבאה:.
Please open the file you're trying to import and make sure that all of the email addresses have the following format:.
ציין אם ברצונך למקם את כתובות הדואר האלקטרוני בתיבות אל, עותק או עותק מוסתר
Specify whether you want to place the e-mail addresses in the To, Cc, or Bcc boxes
פנקס הכתובות של Microsoft Dynamics CRM מתאים את השמות ואת כתובות הדואר האלקטרוני בשדות 'אל', 'עותק' ו'מוסתר' לרשומות אנשי קשר, תיקי לקוחות, הפניות, משתמשים, תורים, מתקנים וציוד ב - Microsoft Dynamics CRM ולאחר מכן מקשר את ההודעה לרשומות.
The Microsoft Dynamics CRM address book matches the names and e-mail addresses in the To, Cc, and Bcc fields to contact, account, lead, user, queues, facility and equipment records in Microsoft Dynamics CRM, and then links the message to the records.
עבור רשומות מסוג ישות זה, כתובות הדואר האלקטרוני הנשמרות בשדה זה ישמשו לשליחת הודעות דואר אלקטרוני לרשומות המתאימות.
For records of this entity type, the e-mail addresses saved to this field will be used to send e-mail messages to the corresponding records.
במהלך עדכון בצובר של כתובות דואר אלקטרוני, אירעה אי התאמה בין החלקים הישנים והחדשים של כתובות הדואר האלקטרוני המהווים את כתובת האתר.
During a bulk e-mail address update, a mismatch occurred between the old and new site addressing parts of the e-mail addresses.
קישורי שיתוף שימושיים במקרים של שיתוף עם קבוצות אנשים גדולות, או כאשר אינך יודע מהן כתובות הדואר האלקטרוני של כל מי שאתה מעוניין לשתף עמו
Sharing Links are useful for sharing with large groups of people, or when you don't know the e-mail addresses of everyone you want to share with
בחר משתמש מהרשימה ולחץ על 'הוסף'. כדי להוסיף נמענים שאינם ברשימה, הקלד את כתובות הדואר האלקטרוני שלהם ולחץ על 'בדוק שמות'.
Select a user from the list and click Add. To add recipients who aren't on the list, type their email addresses and click Check names.
אין אפשרות לשלוח את הטופס משום שלא צוינו כתובות דואר אלקטרוני. אם ידוע לך מהם הערכים בטופס המציינים את כתובות הדואר האלקטרוני, תקן אותם ונסה שוב.
The form cannot be submitted because no e-mail addresses have been specified. If you know the values in the form that specify the e-mail addresses, revise them and try again.
חריגה בקובץ ה - .DLL של יצירת כתובות דואר אלקטרוני מנעה את יצירת כתובות הדואר האלקטרוני. פנה אל ספק השער שלך.
An exception in the e-mail address generation.DLL file prevented the e-mail addresses from being created. Contact your gateway supplier.
הזן את כתובות הדואר האלקטרוני של משתמשים בתיבות 'קריאה' ו'שינוי' (לדוגמה: ''). הפרד בין השמות באמצעות נקודה-פסיק (;). כדי לבחור שמות מתוך פנקס הכתובות, לחץ על לחצן 'קריאה' או 'שינוי'.
Enter the e-mail addresses of users in the Read and Change boxes (example: ''). Separate names with a semicolon(;). To select names from the Address book, click the Read or Change button.
השתמש בכתובות הדואר האלקטרוני המאוחסנות בשדה במסד הנתונים.
Use the e-mail addresses stored in a field in the database.
לא היתה אפשרות לזהות נמען אחד או יותר. ודא שכתובות הדואר האלקטרוני חוקיות.
Could not resolve one or more recipients. Ensure that the e-mail addresses are valid.
לא הצלחנו להזמין את החברים שלך. ודא שכתובות הדואר האלקטרוני שהזנת חוקיות ונסה שוב.
We were not able to invite your friends. Please make sure the email addresses you entered are valid and try again.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 38. מדויק: 38. זמן שחלף: 57 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo