הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לִרְאוֹת" לאנגלית

הצעות

לא ניתן לראות את ההשפעה של תמונה אינטראקטיבית בתצוגת Design.
You cannot see the effect of a rollover image in Design view.
החלונית Preview מאפשרת לראות גרסה של התמונה המבוססת על ההגדרות הנוכחיות שלך.
The Preview panel lets you see a version of the image with your current settings.
ג'וליה סיפרה לי שיכולת לראות דברים קורים כשדיברנו בגינה.
Julia told me that you could see things happening when we talked in the garden.
אני יכולה לראות שהם יותר מסתם חברים שלך
I can see that they are more than just your friends.
גורמת לו לראות דברים שאינם קיימים.
Make them see things that don't exists in our world.
יכולתי לראות בפעם הראשונה שג'ימי היה עצבני.
I could see for the first time that Jimmy was a nervous wreck.
כפי שתוכלו לראות אנו מלאים לגמרי.
As you can see, we are completely at capacity.
טלוויזיה כדי שאוכל לראות מה קורה.
A TV so I can see what's going on.
כי תמיד פחדתי לראות דברים מוזרים.
It's 'cause I was always afraid I'd see weird stuff.
אני אזרח צ'ילה כמו שניתן לראות בדרכון שלי.
I am a Chilean citizen, as you can see from mypassport.
הם יכולים לראות איך צאצאיהם מסתדרים.
THEY CAN SEE HOW THEIR DESCENDANTS ARE GETTING ON.
אני מאמינה שניתן לראות דברים בעיניים.
Well, I believe that you can see things in the eyes.
השוטה הזקן יכול לראות דרך הראש שלו.
The old codger can see out the back of his head.
נצטרך להבין תירוץ ללכת לראות אותה.
We'll figure out an excuse to go see her.
מה דעתך לבוא לראות בעצמך את הטירוף?
How would you like to come see the crazy for yourself?
כל גבר בהודו יכול לראות מה שרק הבעלים שלהם צריכים לראות!
Every man in India could see what only their husbands should see!
ואני יכולה לראות דברים שקורים בשטח שאתה לא יכול לראות.
And I can see things happening on the ground that you can't see.
הקפאת JavaScript בתצוגת Live היא שימושית אם ברצונך לראות ולשנות מאפיינים למצבים השונים של תפריטים נפתחים או רכיבים אינטראקטיביים אחרים שלא ניתן לראות בתצוגת Design המסורתית.
Freezing JavaScript in Live view is useful if you want to see and change properties for the different states of pop-up menus or other interactive elements that you can't see in traditional Design view.
את ההנחיות המלאות למדיה חברתית עבור עובדי Intel ניתן לראות כאן.
The full social media guidelines created for Intel employees can be viewed here.
יעזור לנו לראות לראות את מכונת הצפנים.
It would be helpful if we could see the cipher machine.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 86998. מדויק: 86998. זמן שחלף: 338 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo