הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לא בטוחות" לאנגלית

חפש את לא בטוחות ב: הגדרה מילים נרדפות
unsafe
unsure
aren't safe
are insecure
not as safe
don't know for sure
are not safe
they're vague
ולמעשה בהודו בלבד, 62 אחוזים מכל הזריקות שניתנות לא בטוחות.
And in fact in India alone, 62 percent of all injections given are unsafe.
האפשרות 'כפה פעולות לא בטוחות' מופעלת
'Force unsafe operations' enabled.
של כל כך הרבה שאלות ללא מענה התוצאות לגמרי לא בטוחות.
As a result, with so many unanswerable questions, the results are quite unsure.
לא, על אנשים לדעת שהרכבות לא בטוחות.
No, people need to know the ras aren't safe.
כך שאפילו תולעים לא בטוחות
So even worms aren't safe.
"אבל נשים הן עדיין לא בטוחות"
"But women are still unsafe."
בינונית. באפשרותך לבחור אם להפעיל פקודות מאקרו העשויות להיות לא בטוחות או למנוע את הפעלתן.
Medium. You can choose whether or not to run potentially unsafe macros.
אם אפשרות זו תיבחר, קבצים הממוקמים בתיקיות לא בטוחות, כגון קבצי האינטרנט הזמניים שלך, ייפתחו בתצוגה מוגנת.
When selected, files located in unsafe folders, such as your Temporary Internet Files, will open in Protected View.
השתמש באפשרות 'כפה פעולות לא בטוחות' על מנת להתעלם מזה
Use the'force unsafe operations' option to ignore this.
שתי ההצהרות על פעולת השירות החלקית חייבות להיות לא בטוחות או שאף אחת מהן לא תהיה לא בטוחה
Both partial method declarations must be unsafe or neither may be unsafe
חוברת עבודה זו מכילה טופס משתמש או מודול מחלקה. כדי להפוך פקודות מאקרו שעשויות להיות לא בטוחות ללא זמינות, יש להסיר את פרוייקט ה - VBA מחוברת עבודה זו.
This workbook contains a user form or class module. To disable potentially unsafe macros, the VBA project must be removed from this workbook.
כדי לאחזר מידע אודות שאילתה זו, InfoPath חייב לבצע אותה מול מסד הנתונים. עם זאת, ל - InfoPath אין אפשרות לקבוע אם השאילתה בטוחה. שאילתות לא בטוחות יכולות למחוק או לשנות נתונים במסד הנתונים בדרכים בלתי צפויות. האם ברצונך להמשיך בכל זאת?
To retrieve information about this query, InfoPath must execute it against the database. However, InfoPath cannot determine whether the query is safe. Unsafe queries can delete or modify data in the database in unexpected ways. Do you still want to continue?
חוברת עבודה זו מכילה טופס משתמש או מודול מחלקה, שעשויים לכלול פקודות מאקרו לא בטוחות. שמור את פרוייקט ה - VBA בחוברת עבודה זו רק אם יש לך אמון במקור של חוברת עבודה זו. האם ברצונך לשמור את פרוייקט ה - VBA בחוברת עבודה זו?
This workbook contains a user form or class module, which may include unsafe macros. Keep the VBA project in this workbook only if you trust the source of this workbook. Do you want to keep the VBA project in this workbook?
אפילו הבחורות הנחמדות לא בטוחות
Even the nice girls aren't safe.
כתוצאה מכך, ההורים פונים לפתרונות מקומיים כמו לקשור בקבוקי מים חמים סביב גופו של התינוק, או לשים אותם מתחת לנורות כמו אלה שאתם רואים כאן - שיטות שהן גם לא יעילות וגם לא בטוחות.
As a result, parents resort to local solutions like tying hot water bottles around their babies' bodies, or placing them under light bulbs like the ones you see here - methods that are both ineffective and unsafe.
רמות לא בטוחות, של חומרים תרופתיים מזהמים שגרמו נזק בלתי הפיך לבעלי החיים ולבני האדם.
contains unsafe levels of pharmaceutical contaminants, which have caused irreparable harm to wildlife and humans.
נמוכה (לא מומלץ). אינך מוגן מפני פקודות מאקרו העשויות להיות לא בטוחות. השתמש בהגדרה זו רק אם מותקנת במחשב שלך תוכנה לסריקת וירוסים, או אם וידאת שכל המסמכים שתפתח בטוחים.
Low (not recommended). You are not protected from potentially unsafe macros. Use this setting only if you have virus scanning software installed, or you have checked the safety of all documents you open.
אנחנו לא בטוחות למה המכתב נשלח מלכתחילה.
We're not sure why the letter was sent in the first place.
אנחנו יודעות, אך לא בטוחות?
We know, but we're not certain
הדרכים הללו לא בטוחות לאדם בודד.
Well, the road ahead should not be travelled alone.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 66. מדויק: 66. זמן שחלף: 140 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo