הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לביצוע" לאנגלית

to commit
to perform
to execute
to do
for making
for execution
performing
to-do done to make
checklist
doable

הצעות

43
זיכוי אינו נחשב כסיוע לביצוע עבירה.
An acquittal does not constitute aid to commit a felony.
כבודו, האנשים טוענים כי חמשת הנאשמים היו מעורבים בקונספירציה לביצוע רצח
Your honor, the people contend that the five defendants were involved in a conspiracy to commit murder.
נושא זה מספק רשימת משימות מומלצות לביצוע לאחר פריסת Exchange 2010.
This topic provides a check list of the recommended tasks to perform after you deploy Exchange 2010.
מידע הנדרש לביצוע פעולה זו לא נמצא בהוראת העיבוד mso-infoPathHWSWorkflow.
Information required to perform this operation was not found in mso-infoPathHWSWorkflow processing instruction.
מספר אלפיות השניה שנדרש לביצוע הבקשה האחרונה.
The number of milliseconds that it took to execute the most recent request.
הזמן לביצוע הבקשה האחרונה שנשלחה לאסימון OAuth2 בהנפקה עצמית.
Time to execute the most recent self-issued OAuth2 token request.
ג'ייק יזווג לריידר מארלי תצטרף לקיטי לביצוע הדואטים.
Jake will pair up with Ryder, Marley will join Kitty to perform the duets.
אין אפשרות ליצור חיבור עם Active Directory. ודא שישנן הרשאות מספיקות לביצוע הפעולה.
A connection with Active Directory cannot be established. Verify that there are sufficient permissions to perform this operation.
אין די זיכרון זמין ב - Microsoft Exchange לביצוע הפעולה. פנה אל מנהל המערכת.
There is not enough memory available on Microsoft Exchange to perform the operation. Contact your system administrator.
לא כל הקבצים הנחוצים לביצוע התקנה משולבת קיימים. לקבלת פרטים נוספים ועזרה בהתקנת מוצר זה, פנה לתמיכה במוצר של Microsoft.
Not all files necessary to perform an integrated installation are present. For more details and help installing this product contact Microsoft Product Support.
פעולת שירות זו לביצוע אינה שייכת ל - DataClass זה.
This method to execute does not belong to this DataClass.
פעולות לביצוע בעת הטיפול באנשי קשר שנמחקו ב - Microsoft Dynamics.
Actions to perform when handling contacts that are deleted in Microsoft Dynamics.
אתה אמור להיות מסוגל לביצוע מת-טיפה בסיסית.
You're supposed to be able to execute a basic dead-drop.
חוץ מזה שיש מספיק שנשאר לגאוני שלי לביצוע תכנית כללית
Besides there is enough left over to my ingenious to perform. general plan
ברצח ממדרגה ראשונה ובקונספירציה לביצוע ריגול כנגד ארה"ב.
First degree murder and conspiracy to commit espionage against the United States.
אנו נולדים לביצוע רצח, סטיבן.
We're born to commit murder, steven.
למה להסוות את עצמך כאיווט לביצוע הרציחות?
Why disguise yourself as Yvette to commit the murders?
יכולים להיות האנשים המתאימים ביותר לביצוע פשעים אלו.
They might be the perfect people to commit these crimes.
הגיע זמן לביצוע תוכניתי להפוך את האוסף שלי ליקר מפז.
It's time to execute my plan To make my collection priceless.
בוגוזה הביא צוות רופאים משלו לביצוע הניתוח?.
Bagosa brought in his own team of doctors to perform the surgery.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1282. מדויק: 1282. זמן שחלף: 162 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo