הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לדף" לאנגלית

הצעות

36
הוסף תוכן HTML לדף שלא ישונה על-ידי FrontPage.
Insert HTML content to the page that will not be modified by FrontPage.
PersonalizationScope ההתחלתי שבו יש להשתמש כאשר נשלחת בקשה ראשונה לדף.
The initial PersonalizationScope to be used when the page is first requested.
ניתן להוסיף מופע אחד בלבד של DynamicDataManager לדף.
Only one instance of a DynamicDataManager can be added to the page.
אינו מסונף לתוכן או לצדדים האחראים לדף המוצג להלן.
is not affiliated with the content nor parties responsible for the page displayed below.
יצירת ציור חדש של Microsoft Visio והוספת קישורי מסד הנתונים לדף הציור החדש.
Creates a new Microsoft Visio drawing and adds the database links to the new drawing page.
אין אפשרות להשתמש בפעולת המאקרו GoToControl כדי לעבור לפקד טופס משנה או לדף כרטיסיה בטפסי אינטרנט.
The GoToControl macro action cannot be used to go to a subform control or tab page in Web forms.
אין אפשרות לבטל עריכה בסידרה של ה - blob של נתוני התאמה אישית המשויכים לדף הנוכחי.
Cannot deserialize the blob of personalization data associated with the current page.
כדי לגשת לדף זה, עליך להיכנס עם אישורים חוקיים או אחרים של Microsoft.NET Passport.
You must sign in with valid or different Microsoft.NET Passport credentials to access this page.
מאפשר ל - ScriptManager להוסיף פרטי גלובליזציה בצד הלקוח לדף של התרבות הנוכחית.
Enables ScriptManager to add client-side globalization information to the page for the current culture.
רק למשתמשים של אתר SharePoint זה יש אפשרות לגשת לדף זה. בדוק את ההרשאות שלך ונסה שוב.
Only users of this SharePoint site can access this page. Check your permissions and try again.
SharePoint ייקח את קובץ ה - HTML הנבחר שהועלה וימיר אותו לדף ראשי על-ידי הוספת הפונקציונליות הנדרשת.
SharePoint will convert the uploaded HTML file of your choice to a Master Page by adding the required functionality.
לא נמצאו מופעים של Project Web App. צור מופע PWA אחד לפחות לפני הגישה לדף זה.
No Project Web App instances found. Create at least one PWA instance before accessing this page.
אזהרה מוקדמת לדף הראשי של מחר.
Heads up on tomorrow's front page.
אני לא יהפוך לדף בספר ההיסטוריה של מישהו אחר.
I will not become a page in someone else's history book.
גרור כדי להוסיף לדף הציור תרשים עוגה הניתן להתאמה אישית.
Drag to add a customizable pie chart to your drawing page.
מנהל אנונימי הזמין אנשים להצטרף לדף.
An anonymous administrator was basically inviting people to join the page,
לא ניתן לגשת לדף המבוקש עקב שגיאת תצורה.
The requested page cannot be accessed because of a configuration error.
ניתן להוסיף רק פקדי Content ישירות לדף תוכן שמכיל פקדי Content.
Only Content controls are allowed directly in a content page that contains Content controls.
חל איסור על המשתמש הנוכחי לגשת לדף הקודם.
The current user is not allowed to access the previous page.
הגדר את מאפייני הטופס כך שיישלח קלט משתמשים לדף המתאים.
Set this form's properties so it submits user input to the appropriate page.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 542. מדויק: 542. זמן שחלף: 112 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo