הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להופיע" לאנגלית

הצעות

תאמין לי אני לא יכולתי להופיע ככה
Believe me! I couldn't just show up like this
שמות ומקומות של התלמידים להופיע על המסך.
Names and locations of the students show up on the screen.
Auto גורם לפסי גלילה להופיע רק כשהתוכן חורג מגבולות המכל.
Auto makes scroll bars appear only when the container's contents exceed its boundaries.
פעולה זו גורמת למשימות בקובץ InDesign להופיע כחסרות עד לעדכונן.
This action causes the assignments in the InDesign file to appear as missing until they are updated.
נתנו לה ולחבר"ה שלה להופיע במועדון.
We let her and her crew perform at the club.
הטבלה הבאה מציגה הסבר לרכיבים השונים בסכימה שיכולים להופיע:
The following table provides an explanation of the various elements in the schema that might appear:
שמור כל קובץ שעומד להופיע במסגרת.
Save every file that's going to appear in a frame.
(אמור להופיע לידה סימן תיוג)
(A check mark should appear next to it.)
בשעת לחיצה על קישור Delete בעמוד התוצאות, עמוד המחיקה אמור להופיע.
When you click a Delete link on the results page, the delete page should appear.
סמלים יכולים להופיע במסגרות טקסט וגרפיקה, בחלונית 'משימות' ובסרגל הכתבה (InCopy בלבד).
Icons can appear on text and graphics frames, the Assignments panel, and in the story bar (InCopy only).
אחרת, אזורים שקופים עלולים להופיע כלבנים בתוכנת העימוד.
Otherwise, areas that are transparent may appear as white in the page-layout program.
פרמטר catch-all יכול להופיע רק כקטע האחרון של כתובת URL של נתב.
A catch-all parameter can only appear as the last segment of the route URL.
תכונה זו מאפשרת לסמל של Duet Enterprise להופיע בתור סמל האתר.
This feature enables Duet Enterprise logo to appear as the site logo.
משפט 'Option |1' יכול להופיע פעם אחת בלבד בכל קובץ.
'Option |1' statement can only appear once per file.
Finally' יכול להופיע רק פעם אחת במשפט 'Try'.
'Finally' can only appear once in a 'Try' statement.
אומרים שהזאב הבוגדני ביותר עלול להופיע בגלימה של כבש.
They say the most treacherous of wolves may appear in a lamb's cloak.
פעולותינו במושבת קלינגונית להופיע כדי סיפק את המועצה העליונה.
Our actions at the Klingon colony... appear to have satisfied the High Council.
ואני מתחנן לך להופיע עבור השגרתי הבא שלך...
And I am begging you to show up for your next check-in...
אתה חושב שהוא עבה מספיק להופיע כאן?
You think he's thick enough to show up around here?
ומה, אנחנו פשוט להופיע מעקב מקרה קעקוע?
And what, we just show up following up a tattoo case?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4275. מדויק: 4275. זמן שחלף: 228 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo