הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: כדי להעביר
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להעביר" לאנגלית

הצעות

אין אפשרות להעביר דוח PivotTable לגליון מאקרו.
Cannot move a PivotTable report to a macro sheet.
בתצוגת Code, בחר בכלל או בכללים שברצונך להעביר.
In Code view, select the rule or rules you want to move.
תפקיד התנהגות השרת הוא להעביר פרמטרים אלה לעמוד שלישי.
The job of the server behavior is to pass these parameters to a third page.
אין אפשרות להעביר GCHandle בין כמה מופעי AppDomain.
Cannot pass a GCHandle across AppDomains.
או שאת רק מנסה להעביר אותי לאור
Or are you just trying to get me into the light?
פראנסואה תעזור לי להעביר את הטלוויזיה לסלון?
Could you help me get the TV into the living room?
ניתן גם להעביר כללים בעזרת סרגל הכלים Coding.
You can also move rules by using the Coding toolbar.
אין באפשרותך למחוק או להעביר עמודה אל מחוץ לטבלאות המקושרות לרשימות SharePoint.
You cannot delete or move a column outside of tables that are linked to SharePoint lists.
אין באפשרותך להעתיק או להעביר קבוצת גליונות המכילים טבלה.
You cannot copy or move a group of sheets that contain a table.
אין באפשרותך לשנות דוח PivotTable, להעביר חלק ממנו או להוסיף לתוכו תאים.
You cannot change, move a part of, or insert cells in a PivotTable report.
בחר תיקיה חדשה עבור הפריטים שברצונך להעביר.
Select a new folder for the items you want to move.
לחץ להצגת פריטים אלה. תוכל להעביר אותם אל OneDrive דרך סייר הקבצים.
Click to view these items. You can move these items to your OneDrive through File Explorer.
אין לך הרשאה להעביר פריט זה.
You don't have the permission to move this item.
ל - (! idspnOneNote) אין אפשרות להעביר פריט זה מכיוון שאינו נגיש עוד.
(! idspnOneNote) cannot move this item because it is no longer accessible.
בעזרת Adobe Bridge ניתן לשנות שמות, להעביר ולמחוק קבצים, לערוך מטא-נתונים, לסובב תמונות ולהפעיל פקודות אצווה.
You can use Adobe Bridge to rename, move, and delete files; edit metadata; rotate images; and run batch commands.
בחר בטקסט שברצונך להעביר או להעתיק.
Select the text that you want to move or copy.
כמו כן, אין להעביר את התיקייה Templates מתיקיית השורש המקומית.
Also, do not move the Templates folder out of your local root folder.
בחר באובייקט שברצונך להעביר קדימה או אחורה בערימה.
Select the object you want to move forwards or backwards in a stack.
מציג התרעה בשעת ניסיון להעביר קבצים באתר המרוחק.
Alerts you when you attempt to move files on the remote site.
לא ניתן להעביר מסנן לאחד הצאצאים שלו.
Can't move a filter to one of its descendant filters.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 12027. מדויק: 12027. זמן שחלף: 100 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo