הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להתקין" לאנגלית

חפש את להתקין ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
install
set up
put
put in
put up
installed installing
reinstalling
set

הצעות

186
52
עליך להתקין עדכון של Lync כדי להצטרף לפגישה.
You need to install a Lync update to join the meeting.
תפקיד זה יאפשר למשתמשים להתקין יישומים באמצעות הרשאות ReadWriteMailbox.
This role will allow users to install apps with ReadWriteMailbox permissions.
ידעתי שהייתי צריך להתקין מצלמת וידאו.
I knew I should've set up a video camera.
אחד מהרכיבים שעל SharePoint Workspace להתקין נמצא כעת בשימוש. נא המתן...
One of the components SharePoint Workspace needs to install is currently in use. Please wait...
ניתן להתקין ספריות צבעים נוספות ולטעון מהן דוגמיות ל - InDesign.
You can install additional color libraries and load swatches from them in InDesign.
עליך להתקין את Microsoft Word כדי להשתמש בכלי שירות זה.
You must install Microsoft Word in order to use this utility.
בדוק באינטרנט אם קיים עדכון Internet Explorer יסייע לך להתקין גירסה עדכנית יותר, אם קיימת.
Check online for an update Internet Explorer will help you install a newer version if available.
באפשרותך להוסיף עד עשרה רכיבים שהלקוחות שלך יכולים להתקין עם Internet Explorer 9.
You can add up to ten components your customers can install with Internet Explorer 9.
עליך להתקין תחילה דפדפן אינטרנט לפני שניתן יהיה להציג את אתר האינטרנט המבוקש ב - Publisher.
You must first install a Web browser before Publisher can show the requested Web site.
לא מותקנות מדפסות PostScript. כדי לבחור בפקודה זו, עליך להתקין תחילה מדפסת PostScript.
There are no PostScript printers installed. To choose this command you must first install a PostScript printer.
שגיאה בגישה לנתונים מאובטחים. ודא ש - Windows Installer מוגדר כראוי ונסה להתקין שוב.
Error accessing secured data. Please make sure the Windows Installer is configured properly and try the install again.
אין באפשרותך להתקין מהדורת 64 סיביות של Office במהדורה זו של Windows.
You cannot install a 64 bit edition of Office on this edition of Windows.
חבילת ערכות השפה שאתה מנסה להתקין אינה תואמת לגירסה זו של Microsoft Exchange.
The language pack bundle that you're trying to install isn't compatible with this version of Microsoft Exchange.
כדי לפתוח קובץ זה, עליך להתקין תחילה את Microsoft InfoPath 2013 במחשב זה.
To open this file, you must first install Microsoft InfoPath 2013 on this computer.
כדי להוריד תמונות, תצטרך להתקין את הגירסה העדכנית ביותר של גלריית התמונות של Microsoft.
To download photos you'll need to install the latest version of Microsoft Photo Gallery.
באפשרותך להתקין את אפליקציית OneNote ללא תשלום במכשיר Windows, Apple או Android ולגשת לתוכן שלך מכל מקום.
You can install the OneNote app for free on your Windows, Apple, or Android devices and access your content wherever you go.
לא ניתן להתקין אפליקציות Microsoft Office במכשיר זה
Microsoft Office apps can't install on this device
מומלץ לוודא שהמערכת שבה בכוונתך להתקין פתרון זה עומדת בדרישות מערכת ההפעלה המינימליות עבור Windows XP SP2 ואילך.
You will want to verify that the system where you intend to install this solution meets the minimum operation system requirements of Windows XP SP2 or higher.
אירע כשל בעת ניסיון להתקין את פרופיל הלקוח של.NET Framework 3.5 SP1.
A failure occurred attempting to install the.NET Framework 3.5 SP1 Client Profile.
תחילה עליך להתקין את רכיבי העזרה של Microsoft לפני התקנת רכיב זה.
You must first install Microsoft Help components before installing this component.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1126. מדויק: 1126. זמן שחלף: 136 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo