הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להתקן" לאנגלית

קביעת אופן ההעברה של נתוני התמונה להתקן פלט PostScript.
Determines the way image data is delivered to a PostScript output device.
מעתיק קבצי Office להתקן. פעולה זו עשויה להימשך מספר דקות...
Copying Office files to your device. This may take a few minutes...
ת: Stage Remote מקלה עליך ליהנות מהתוכן שברשותך ללא צורך בהעברה פיזית של קבצים ממחשב אחד להתקן יעד אחר.
A: Stage Remote makes it easier to enjoy the content you have without the need to physically move the files from one PC to the destination device.
ליצירת מסמך עם מידות פיקסלים קבועות המתאימות להתקן מסוים, לחצו על הלחצן 'Device Central'.
To create a document with the pixel dimensions set for a specific device, click the Device Central button.
זו רשימה של רכיבים אלקטרוניים להתקן גרעיני.
This is a list... of electronic components for a nuclear device.
העבר את השיחה לאוזניות או להתקן טלפון אחרים במחשב.
Switch the call to another headset or phone device on your computer.
משתמש בפרופיל מרחב היעד כדי להמיר עצמי צבעים לפרופיל ICC משותף להתקן פלט.
Uses the destination space profile to convert color objects to a common ICC profile for an output device.
בדוק שאין תוכניות שעדיין ניגשות להתקן ונסה שנית.
Check that no applications are accessing the device, and try again.
כדי לאפשר להתקן זה להתחבר שוב, יהיה עליך להוסיפו לרשת.
To let this device connect again, you will need to add it to your network.
האם אכן ברצונך לכתוב את דמות הכונן להתקן?
Are you sure you want to write the disk image to the device?
מרחב עבודה הנו מרחב צבע שאינו משויך להתקן מסוים.
A working space is a default colorspace that is not associated with a specific device.
מסך המגע אינו מיועד עוד אך ורק להתקן הנייד שלך.
The touch screen isn't just for your mobile device anymore.
לקבלת התוצאות הטובות ביותר, חברת Adobe ממליצה להשיג מהיצרן את הגרסה המעודכנת ביותר של קובץ PPD להתקן הפלט.
For best printing results, Adobe recommends that you obtain the latest version of the PPD file for your output device from the manufacturer.
למידע על ההתקנה, עיינו בתיעוד של היצרן הנלווה להתקן.
See the documentation provided by your device manufacturer for installation information.
התקן את מנהל המדפסת המעודכן ביותר להתקן הפלט.
Install the latest printer driver for your output device.
בטרם יצירת פרופיל להתקן, יש לצלם תמונה באופן ידני של יעד הכיול ולשמור אותה בקובץ TIFF.
Before profiling the device, you have to manually capture an image of a calibration target and save it as a TIFF image file.
כך ניתן לשלוח חבילה להתקן פלט התומך בתבנית הודעות משימה (JMF) בכתובת URL שתציינו.
This allows the package to be sent to an output device that supports Job Messaging Format (JMF), at the URL you specify.
כולל מידע המוטמע במסמך PDF שניתן להשתמש בו ליישום או להתקן המאפשרים XMP בתהליך העבודה שלהם.
Includes information embedded in the PDF that can be used by an XMP-enabled application or device in the workflow.
אימות פתוח מאפשר להתקן אלחוטי גישה לרשת ללא אימות 802.11.
Open authentication allows a wireless device access to the network without 802.11 authentication.
אם אינך מתכוון לאפשר להתקן זה להתחבר שוב, ייתכן שתרצה למחוק אותו.
If you don't plan to ever let this device connect again, you may want to delete it.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 172. מדויק: 172. זמן שחלף: 132 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo