הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לוח" לאנגלית

calendar
board
panel
tablet
plate
slab
motherboard
plaque
chalkboard
slate
whiteboard
roster
pad
blackboard
plank
sheet
table
almanac
signboard

הצעות

1247
656
491
160
135
72
אינך נדרש להגיב לעדכון זה. Microsoft Exchange עדכן את לוח השנה שלך באופן אוטומטי.
You do not need to respond to this update. Microsoft Exchange has automatically updated your calendar.
לוח השנה אינו מפורסם עוד ב - Office Online או שאין לך הרשאה מהמחבר לגשת ללוח שנה פרטי.
Either the calendar is no longer published on Office Online, or you do not have permission from the author to access a private calendar.
לוח התקנים צפוי להגדיר את התקן הסופי עבור FCoE בקרוב.
The standards board is expected to set final standard for FCoE soon.
משחקי לוח סיפקו פורקן לזעם שלהם.
Board games gave them an outlet to channel their anger.
הערה: לצורך יצירת תבנית מותאמת אישית של לוח פרטי המסמך נדרש Microsoft Office InfoPath.
Note: Creating a custom Document Information Panel template requires Microsoft Office InfoPath.
עליך להחליף div זה בתוכן המעובד בהתבסס על מאפייני לוח מצב העריכה.
You should replace this div with content that renders based on your Edit Mode Panel Properties.
מתרחש כאשר יש לצבוע לוח בשורת המצב.
Occurs whenever a panel in the StatusBar needs to be painted.
הסוג של לוח השנה שמוצג בפקד.
The type of calendar that is displayed in the control.
אספקת תכונות שילוב עם MeeGo, לרבות לוח מדיה מותאם אישית.
Provides MeeGo integration, including a custom media panel.
ובואו נשאיר את לוח הזיהוי לזמן מה
And let's leave up the I.D board for a while, too.
לא יהיו תמונות שלנו על לוח שהרצח.
There will be no photos of us on that murder board.
לוח השנה החברתי יהיה פחות עמוס.
The greek social calendar will now be much less crowded.
אני רוצה שתבוא על לוח כיועץ מיוחד.
I want you to come on board as a special advisor.
יש כאן לוח תחזוקה שמוביל לצינור האוורור.
There's a maintenance panel here that leads to the ventilation gangway.
אתה ואדי היו בתקשורת לסירוגין לוח הדיונים.
You and Eddie were in communication on and off the discussion board.
משחקי לוח סביב האש כמו שהשמש שקע.
Playing board games round the fire as the sun went down.
איפה לוח החשמל מאחורי ציור הרובוט -.
Where's the breaker panel? -Behind the robot painting.
יש מדען על לוח שיכולים לבנות פצצה.
There's a scientist on board who can make a bomb.
עליך לבחור לפחות משבצת זמן אחת מתוך לוח השנה.
You must select at least one time slot from the calendar.
לוח זה הוא מקום טוב להצגת מידע נוסף.
This panel is a good place to provide additional information.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 8700. מדויק: 8700. זמן שחלף: 449 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo