הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לוח זמנים" לאנגלית

חפש את לוח זמנים ב: הגדרה מילים נרדפות
schedule
timetable
timeline
deadline
itinerary
time sheet
calendar
scheduling

הצעות

המחשב שלך בודק אם קיימים עדכונים חדשים עבור הזנה זו או Web Slice זה לפי לוח זמנים שצוין.
Your computer checks this feed or Web Slice for new updates on a specified schedule.
בכפוף לתנאים של לוח זמנים 1, Dell תתמוך בתחזוק המוצרים של ספק השירות באמצעות מתן השירותים הבאים.
Subject to the provisions of Schedule 1, Dell will support Service Provider's maintenance of Products by offering the following services.
אז על איזה לוח זמנים אנחנו מדברות כאן?
So what kind of timetable are we talking about here?
לוח זמנים, מספר הקורבנות עובדות מוזרות, הכל.
Timeline, number of victims, odd facts, anything.
קובץ הייבוא/ייצוא של Microsoft Visio מכיל נתוני לוח זמנים של פרוייקט.
The Microsoft Visio Import/Export file contains project schedule data.
ניסינו לשמור שיהיה להם לוח זמנים שגרתי
We've been trying to keep them to a regular schedule.
לוח זמנים של הצעה נשלח לסקירה דואר אלקטרוני יישלח כאשר תתקבל החלטה
Proposal Schedule has been submitted for review. An e-mail will be sent once a decision has been made
אין באפשרותך לציין לוח זמנים לתשלום יחד עם תאריך פירעון קבוע.
You cannot specify a payment schedule together with a fixed due date.
סיכומי עסקאות משמשים לחישוב יתרות המוצגות על-ידי טפסי אינטרנט (לדוגמה, EPCustTableList). בחר קבוצת אצווה וציין לוח זמנים.
Transaction summaries are used to calculate balances that are displayed by Web forms (for example, EPCustTableList). Select a batch group and specify a schedule.
אין אפשרות להגדיר לוח זמנים עבור המסנכרן.
Unable to set a schedule for the Synchronizer.
ציין לוח זמנים לעדכון כדי לקבוע מתי התוכן יעודכן.
Specify an update schedule to determine when the content will be updated.
בחר איזה חלק מתוך לוח זמנים זה ברצונך לערוך
Select how much of this schedule you want to edit
לא ניתן לציין לוח זמנים לתשלום כאשר תנאי התשלום שנבחרו הם C.O.D.
A payment schedule cannot be specified when the selected terms of payment are C.O.D.
נראה ששנינו נמצאים באותו לוח זמנים.
It looks like we're on the same schedule.
עכשיו, יש לנו לוח זמנים עמוס אירועים...
Now, we have a full schedule of events.
אתה יכול להגיד על ידי למינציה כדורגל התיכון לוח זמנים שעל הקיר.
You can tell by the laminated high school football schedule on the wall.
שאנחנו הולכים להיות עושים דברים על לוח זמנים.
That we're going to be doing things on schedule.
אני חושב שיש לו לוח זמנים.
I think he's ahead of schedule.
נשיא ארה"ב ביטל את ביקורו הממלכתי לכאורה בגלל לוח זמנים צפוף בושינגטון.
The American President has canceled the state visit allegedly due to a busy schedule in Washington.
אם אנחנו לא נחזור על לוח זמנים.
if we don't get back on schedule.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 883. מדויק: 883. זמן שחלף: 92 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo