הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לנו" לאנגלית

הצעות

2585
2573
1877
1654
1184
להלן דוח שגיאות שבאפשרותך לשלוח כדי לסייע לנו לשפר את Exchange ActiveSync.
You can send us the error report below to help us improve Exchange ActiveSync.
ספר לנו מה דעתך על שירות Office Live.
Tell us what you think about the Office Live service.
אין לנו אפשרות להתחבר לאתר SharePoint שצוין...
We can't connect to the specified SharePoint site...
רכישת Compellent אפשרה לנו גם ללמוד דברים בדרך כחברה.
The Compellent acquisition has also enabled us to learn things along the way as a company.
החובה למדינתנו שנותן לנו מחיה ומספק לנו
Duty to the state that gives us sustenance, and provides for us.
יש לנו טכנולוגיה שמאפשרת לנו לבדוק את העובר.
Well, we have technology that allows us to examine the fetus.
יש לנו איש צוות בוויאג"ר שמוכן לספק לנו אינפורמציה.
We have a crewman on Voyager who's willing to provide information to us.
יש לנו רצון חופשי ואינטיליגנציה שאלוהים לכאורה נתן לנו.
We have free will and intelligence, which God allegedly gave us.
הבנתי שאין לנו תמיד שליטה על מה שקורה לנו.
I realized that we don't always have control over what happens to us.
יש לנו צו חיפוש חתום שמעניק לנו גישה מיידית לשטח הזה.
We got a signed search warrant gives us immediate access to these premises.
כל עוד תיתן לנו עדיפות ותמכור לנו ראשונים.
As long as you give us priority, sell to us first.
יש לנו קונפליקט, ואורסולה כאן כדי לעזור לנו לפתור אותו.
We have conflict, and Ursela here will help us resolve it.
המידע שנתתם לנו יעזור לנו להתקדם.
The information you've given us will help us move forward.
תן לנו אוכל ואספקה רפואית שמגיעים לנו.
Give us the food and medical supplies to which we're entitled.
ברגע שיש לנו מספרי חשבונות אלה, לונדון אולי להקשיב לנו.
Once we have those account numbers, London may listen to us.
אין לנו מושג מה מצפה לנו מאחורי הדלת הזאת.
We don't have any idea what's waiting for us behind that front door.
מחלקת השיקום של פילדלפיה מתכבדת להודיע לנו שניתנה לנו הרשות...
The Philadelphia Department of Recreation is pleased to inform us that we have been sanctioned to...
יש לנו יותר חוקים שאומרים לנו מה אסור לנו לעשות מכל דבר אחר.
We got more laws to tell us what we can't do than anything else.
יש כלי אינטרנט חינמיים המאפשרים לנו, המסייעים לנו לעשות סוג כזה של חקירה.
We have free Internet tools that allow us, help us do this kind of investigation.
הם לא מספיק מרגשים כדי שיגרמו לנו להית מעורבים בהזדמנות אדירה זו שמחכה לנו.
They're not exciting enough to get us engaged in this tremendous opportunity that awaits us.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 242470. מדויק: 242470. זמן שחלף: 477 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo