הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לראיון" לאנגלית

הצעות

אבל האינטרפול ישלח אותו לכאן לראיון.
But Interpol will send him over here for an interview.
פורסטר השיג שופט שנענה לבקשתו לראיון.
Forster got a judge to grant his request for an interview.
אני לא צריך להיות מוכן לראיון.
I don't need to be prepared for an interview.
ובכן, אני מניח שהוא לא הגיע לראיון.
Well, I guess he never came in for an interview.
אני צריך ללכת למוקד טלפוני לראיון.
I have to go to a call centre for an interview.
זה לא להתבדח חומרים לראיון, החבר שלי.
That is not joke material for an interview, my friend.
היא כתבה לי כל יום, מתחננת לראיון.
She wrote to me every day, begging for an interview.
זה סלנג, שוב, לראיון דרך לווין.
That's lingo, again, for an interview via satellite.
אתה הוזמנת לראיון עם דן אריס בארבעה ימים.
You're booked for an interview with Dan Harris in four days.
מעולם לא הזכרת שקיבלת רשות בבית הזה ללכת לראיון.
You never mentioned that you got permission in the house to go for an interview.
וזו הייתה כתבת שביקשה לדבר עם רודריגז ולקבוע זמן לראיון.
And it was a reporter looking to speak with Rodriguez and set up time for an interview.
הוא נקבע לראיון ב -10 דקות.
He's scheduled for an interview in 10 minutes.
לראיון אמרתי שאני שייכת לתרבות מוסרית.
For the interview, I said I was Ethical Culture.
הם הזמינו אותי לראיון הסופי במשרדים הראשיים אשר בשיקגו.
They were flying me in for a final interview at their corporate headquarters in Chicago.
ואז אתה צריך להכין אותו לראיון בוגרים.
And then you have to prepare him for an alumni interview.
כשהלכתי לראיון הבא שלי החלטתי להיות ישיר עוד יותר
When I went my next interview I decided to be even more across.
הם רוצים שאני אחזור לראיון שני.
They want me to come back in for a second interview.
את חושבת שאני יכול ללכת לראיון ככה?
Do you think I can go to the intervlew like this?
זה מספיק כדי לקרוא להם לראיון.
It's enough to round them up and interview them.
מכונית ממתינה לקחת אותי - לראיון בטלביזיה
Car is waiting to take me for a TV interview.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 594. מדויק: 594. זמן שחלף: 133 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo