הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מאוד חשובות" לאנגלית

very important
really important to
are important to
אבל אני מניחה שאלה לא תכונות מאוד חשובות בסוג העבודה הזאת.
But I suppose those aren't very important assets in this line of work.
צילמתי הרבה נושאים מגוונים, חלקם עבודות מאוד חשובות.
I've shot a lot of different subjects, some of it very important work.
הן היו מאוד חשובות לי כשהייתי בן 12.
They were really important to me when I was 12.
והן מאוד חשובות לי
And they're really important to me.
הידיים שלו מאוד חשובות לי
His hands are important to me.
הידיים שלו מאוד חשובות לי, הוא טוב בביצוע הוראותי...
His hands are important to me.
אז ציפיות גבוהות, מאוד חשובות.
And so high expectations, very important.
יש לי תכניות מאוד חשובות עבור העיירה הזו.
I have very important plans for that town.
הייתי צריך תשובות לכמה שאלות שהיו לי מאוד חשובות.
I needed answers to some very important questions.
אני חושב שיש שתי שאלות מאוד חשובות.
I think there are two very important questions.
אנחנו יודעים שכסף הוא מאוד חשוב, מטרות הן מאוד חשובות.
We know that money is very important, goals are very important.
הרגיש שזה היה חשוב לי לגעת בבסיס עם כל מה שאתה בכמה תצפיות מאוד חשובות שעשיתי.
I felt it was important to touch base with you all on some very important observations I've made.
אבא ארך-רגליים יקר, לא ענית על השאלות שלי, והן היו מאוד חשובות.
Dear Daddy Longlegs, you never answered my questions... and they were very important.
זה מחקר על טכניקות הקשירה, שהן למעשה מאוד מאוד חשובות מפני שפוגעת בו רוח כל הזמן.
It's a study of some bondage techniques, which are actually very, very important because it's hit by wind all the time.
סיומות הן מאוד, מאוד חשובות ובמקרה הזה, הסיומת שלטה.
Endings are very, very important and, in this case, the ending dominated.
הן מאוד חשובות לי
They're really important to me.
אבל הראיות הן מאוד חשובות.
But the evidence is very important.
קרח הוא מאוד חשובות סחורות.
Ice is a very important commodity.
חוץמזה, אתכנה, ישרה, תכונות מאוד חשובות שצריכות להיות אצל כל מזכירה בכירה.
Besides, you're honest, straightforward, very important traits every high level exert should have.
חלקם עבודות מאוד חשובות והן היו כה חשובות, שאתה חשבת
I've shot a lot of different subjects, some of it very important work.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 43. מדויק: 43. זמן שחלף: 79 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo