הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מאפיין" לאנגלית

חפש את מאפיין ב: הגדרה מילים נרדפות
property
characteristic
feature
attribute
hallmark
character
characterize
typify
properties
muffin

הצעות

לקוח ההכרזה חייב להיות במצב Created כדי להגדיר מאפיין זה.
The announcement client must be in the 'Created' state to set this property.
אירעה שגיאה בניתוח נתיב Include. נמצא מאפיין ניווט ריק.
There was an error parsing the Include empty navigation property was found.
מאפיין גורם מהימן של ערך ברשימת בקרת הגישה הוא Null.
Trustee property of an entry in the access control list is null.
הפעולה מחייבת שהישות תהיה מסוג Entity ותכלול לפחות מאפיין מפתח אחד.
This operation requires the entity be of an Entity Type, and has at least one key property.
AddProperties החזיר מאפיין שכבר נוסף לסוג אחר.
AddProperties returned a property that has already been added to another type.
ID3287: WSTrustChannelFactory אינו תומך בשינוי הערך של מאפיין זה לאחר שנוצר ערוץ.
ID3287: WSTrustChannelFactory does not support changing the value of this property after a channel is created.
בחר מאפיין של Lotus Notes שייצג את הכותרת והעורך בתוצאות חיפוש.
Select a Lotus Notes property to represent the title and author in search results.
מאפיין שניתן לסנכרן אותו באמצעות תוכניות לקוח, כגון Microsoft Outlook.
A property that can be synchronized with client programs, such as Microsoft Outlook.
לא הוגדר מאפיין List לאובייקט זה.
The List property for this object hasn't been set.
ציון שהכותרת מעוגנת בתוך אזור התרשים. מאפיין DockToChartArea חייב להיות הראשון.
Indicates that title is docked inside chart area. DockToChartArea property must be set first.
לא ניתן להגדיר מאפיין AxisX או AxisY עבור הביאור בתוך הקבוצה.
AxisX or AxisY property cannot be set for the annotation inside the group.
לא ניתן להגדיר את מאפיין SqlConnectionRetries למספר שלילי.
The SqlConnectionRetries property cannot be set to a negative number.
המאפיין ישתנה ברגע שתבחרו מאפיין אחר או תקישו Enter.
The property is changed as soon as you select another property or press Enter.
מאפיין זה מאפשר למשתמש להגדיר את הסגנון של ProgressBar.
This property allows the user to set the style of the ProgressBar.
מאפיין המזהה של רכיב לא יכול להיות מוגדר לאחר שנוסף לאובייקט Application.
The id property of a component can't be set after it's been added to the Application object.
מחרוזת המיון מכילה מאפיין שאינו נמצא ב - IBindingList.
Sort string contains a property that is not in the IBindingList.
אין לשנות ערך של מאפיין אינדקס.
The value of an index property may not be changed.
מאפיין AnalysisVisibility אינו יכול להיות גבוה או נמוך אם הטבלה היא זמנית.
The AnalysisVisibility property cannot be low or high if the table is temporary.
מאפיין מחרוזת החיבור EffectiveUserName הוא חלופה להקצאה של Windows שמטרתה לאפשר למשתמשים גישה מאובטחת לנתוני Analysis Services.
The EffectiveUserName connection string property is an alternative to Windows delegation for allowing users to securely access Analysis Services data.
השתמש ב-StartProperty שמקבל ארגומנט שם כדי להפעיל מאפיין בעל שם
use other StartProperty which accepts a name argument to start named property
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1069. מדויק: 1069. זמן שחלף: 92 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo