הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מדעי כדור הארץ" לאנגלית

חפש את מדעי כדור הארץ ב: הגדרה מילים נרדפות
Earth science
the Earth Sciences
הם גורמים לי ללמוד מדעי כדור הארץ עם חבורה של,'ילדים בכיתה ט
They make me take earth science With a bunch of ninth graders.
ג"ו אהב מדעי כדור הארץ
Joe loved earth science.
בעיקר אני מתעניין באיך היא תתקשר עם, נגיד, לקחת אותה לקמפוס של קולג', ולהשתמש בה כדרך לדבר על מדעי כדור הארץ, העולם, מצב הכדור.
Primarily I would be interested in how it would interact with, say, going to a college campus, and then being used as a way of talking about the earth sciences, the world, the situation of the globe.
ה "בחורה" הזו היא אשה שבמקרה מכהנת כיושבת ראש של מדור מדעי כדור הארץ.
That "girl" is a woman who happens to be the Associate Chair of the Earth Sciences Department.
אני גיאופיסיקאי וכל ספרי מדעי כדור הארץ שלי כסטודנט, הייתי צריך לסמן תשובה לא נכונה כדי לקבל ציון "טוב מאוד".
I'm a geophysicist, and all my Earth science books when I was a student - I had to give the wrong answer to get an A.
כדאי שנלמד שוב מדעי כדור הארץ.
Maybe we should all take a science course.
יש לך אנגלית, טריגונומטריה, היסטוריה, מדעי כדור הארץ.
You have English, Trig, World History, Earth Sciences.
מדעי כדור הארץ והחלל.
Earth and Space Sciences UCLA.
מדעי כדור הארץ וביולוגיה.
Earth and biology.
והעניין שלנו ברכס ההרים הזה, כאנשי מדעי כדור הארץ בזמנו היה לא רק בגלל הגודל העצום שלו שחולש על הכוכב, אלא משום התפקיד שיש לו ביצירת הקליפה החיצונית של כדור הארץ.
And our interest in this mountain range, as Earth scientists in those days, was not only because of its tremendous size, dominating the planet, but the role it plays in the genesis of the Earth's outer skin.

תוצאות נוספות

היא היתה בכיתה ט', והיא הכי אהבה את מדעי כדור-הארץ
She was in ninth grade... and Earth Science was her favorite class.
שיכולות לספק מידע מדעי על ליבת כדור הארץ?.
It will gather samples from the crater which may hold scientific data about the Earth's core.
שינוי אקלים, החמצת אוקיינוס, חמצן מומס, מחזורי פחמן, עליית פני-מים בחופים, דינמיקה של דייג - מלוא הקשת של מדעי כדור-הארץ ומדעי אוקיינוס בו-זמנית באותו נפח.
Climate change, ocean acidification, dissolved oxygen, carbon cycle, coastal upwelling, fishing dynamics - the full spectrum of earth science and ocean science simultaneously in the same volume.
כתבנו מספר דברים על השערת גאיה - האם אפשר או לא להחשיב את כדור הארץ כישות אחת באיזשהו מובן מדעי משמעותי, וכתוצאה מזה, חקרתי את התוצאות הסביבתיות של מלחמה הגרעינית.
We've written a number of things on the role of Gaia hypothesis - whether or not you could consider Earth as a single entity in any meaningful scientific sense, and then, as an outgrowth of that, I worked on the environmental consequences of nuclear war.
נעשתה בדיקה כבדה של כל מאמר מדעי מעיתון ביקורת עמיתים שנכתב על התחממות כדור הארץ ב 10 השנים האחרונות.
There was a massive study of every scientific article in a peer-reviewed journal written on global warming for the last 10 years.
זאת תמונה של כדור הארץ שנתפסה במסגרת של שבתאי
It was a picture of Earth captured in that frame of Saturn.
וזה מדהים לחשוב שזה למעשה כדור הארץ.
It's amazing to think that this is actually on earth;
הסתכלו סביבכם - זהו כדור הארץ.
Look around you - that's planet Earth.
תעניק ליושבי כדור הארץ רעיון לחתור אליו.
You will give the people of Earth an ideal to strive towards.
כדור הארץ יפליג בביטחה בחלל עד סוף הזמן
Earth will sail safely through space until the end of time.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 8168. מדויק: 10. זמן שחלף: 204 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo