הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מומחיות" לאנגלית

חפש את מומחיות ב: הגדרה מילים נרדפות
expertise
specialty
skill
speciality
proficiency
mastery
masterful
specialized
specialties
Practice
שירותי IT של Dell - מומחיות טכנית ויכולת ייעוץ המספקות לך את הייעוץ המותאם אישית הנדרש להגדרת תוכניות מפורטות שיתאימו לצרכיך הספציפיים.
Dell IT Services - Technical expertise and consulting capability to provide you with the custom consulting required to define detailed plans to suit your specific needs.
הוא יש כמה מומחיות חשבתי שאולי לנצל.
She's got some expertise I thought we might take advantage of.
המחלקה שלך בפראדיי נקראת ספרי מומחיות.
Your division here at Farraday is specialty books.
מדוע לא כמה מומחיות זה מוחזק ביותר גבוה רואה?
Why not some specialty that's held in higher regard?
דיוק ההסרה רומז על מומחיות מתקדמת ביותר בניתוח.
The precision of the removal suggests highly advanced surgical skill.
המילון אומר "אומנות הוא מומחיות יצירתית אנושית"
The dictionary says "art is human creative skill."
אנו נמשיך לזהות ולהוסיף מומחיות לצוות שלנו.
We will continue to identify - and add expertise to our team.
חשבתי שכרנו אוותה מומחיות, לא הפוליטיקה שלה.
I thought we hired Ava for her expertise, not her politics.
Dell יכולה לסייע במיטוב הטכנולוגיה שלך, שיפור הפרודוקטיביות, הפחתת הסיכון ושיפור התשואה על ההשקעה (ROI) באמצעות מומחיות מוכחת במערכות תשתית.
Dell can help optimize your technology, enhance productivity, reduce risk and maximize Return on Investment (ROI) with proven expertise in infrastructure systems.
מומחיות ייעודית בהטמעה: אנו נפרוס את הפתרון עבורך וביחד אתך.
TARGETED IMPLEMENTATION EXPERTISE: WE'LL DEPLOY THE SOLUTION FOR YOU, WITH YOU.
אבל זה רק דורש עכשיו השקעה של משאבים והעברה של מומחיות.
But it just requires now an investment of resources and transfer of expertise.
אך הם ודאי לא מתייחסים לדעות אלו כאל מומחיות.
But they probably don't think of these opinions as expertise.
רוכשים את מה שאבי הזקן נהג לכנות "מומחיות קולינרית".
You acquire what my old father used to call "culinary expertise".
הייתה לי מומחיות להציע אז הגשתי מועמדות למשרות.
I had expertise to offer, so I applied for jobs.
יש לי עודף של מומחיות בתחום זה.
I have an excess of expertise in that area.
יש לך מומחיות מסוימת בתחום החוזרים, והם בוטחים בך בארקדיה.
You have a certain expertise in the area of the returned, and they trust you in Arcadia.
מה אני באמת מתעניין במישהו עם מומחיות מדעית, מומחים בכימיקלים או גזים.
What I'm really interested in is anyone with scientific expertise, specialists in chemicals or gases.
אני לא בטוחה שלד"ר ידלין יש מומחיות מהסוג הזה.
I'm not sure Dr. Yedlin has that kind of expertise.
הוא טען באופן משכנע ש רפואי מומחיות נדרשת עדיין.
It was argued convincingly that your medical expertise is still required.
זו מומחיות אני יכול להסתדר בלי.
That is expertise I can do without.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 420. מדויק: 420. זמן שחלף: 62 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo