הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מונחי" לאנגלית

חפש את מונחי ב: הגדרה מילים נרדפות
באפשרותך להוסיף ערכת מונחי תיוג מהטקסונומיה שלך לניווט האתר.
You can add a tagging term set from your taxonomy to this site's navigation.
צור תפריט ניווט אנכי המתחבר לערכת מונחי הניווט שלך ב - SharePoint.
Create a vertical navigation menu that connects to your SharePoint navigation term set.
אפשר למשתמשים להקליד או לבחור ערכים מתוך ערכת מונחי מטה - נתונים מנוהלת.
Allow users to type or select values from a managed metadata term set.
כדי להשתמש בניווט מנוהל, עליך לבחור ערכת מונחי ניווט.
In order to use Managed Navigation, you must select a navigation term set.
אין לנו אפשרות למצוא את ערכת מונחי הניווט עבור אתר זה. שילוב הניווט וכתובות URL ידידותיות לא יוגדרו.
We could not find the navigation term set for this site. Navigation integration and friendly URLs will not be configured.
קובץ Xliff שסופק אינו תואם לערכת מונחים זו.
The provided Xliff file does not correspond to this term set.
קובץ הייבוא csv של ערכת המונחים אינו תואם לתבנית הנכונה.
The term set csv import file does not adhere to the correct format.
נבחרה ערכת מונחים שאינה זמינה לתיוג.
A term set that is not available for tagging was selected.
הפריט עם המזהה שסופק אינו קיים במאגר המונחים.
The item with given id does not exist in the term store.
מיפוי לערכת המונחים המתאימה המייצגת את קטגוריית הפריט.
Mapping to the corresponding term set, representing the category of the item.
ערכת המונחים אינה זמינה או פתוחה ליצירת מונחים
Term set not available or open for term creation
הפעלת רכיבי Web Part מונחי חיפוש של תוכן ותכונות קשורות אחרות.
Enables Search-Driven Content Web Parts and other related features.
האם השתמשת בכל מונחי הפוטבול שלימדתי אותך?
Did you use any of the football terms I taught you?
תוצאות שתויגו עם המונח הנוכחי או עם מונחי צאצא כלשהם.
Results that are tagged with the current term or any child terms.
ציין אם השאילתה צריכה לכלול שורשים של מונחי החיפוש.
Specify whether the query should include stems of search terms.
היא ראתה מונחי של חיבה, (מצחקק):
She's seen terms of endearment, (chuckles):
בואי נתאמן על כמה מונחי מכרז יפניים.
Let's brush you up on some Japanese auctioneering terms.
ככה מתמודדים עם טילים מונחי חום, חבר"ה.
That's how we deal with heat seekers, chaps.
כדי לקבל תוצאות, שנה את מונחי החיפוש.
To get results, change your search terms.
ציון אם מונחי שאילתה או טווחים של משתמש שנשלחו לדף מוצגים בתיבת הטקסט של השאילתה או ברשימה הנפתחת של הטווחים של Web Part זה.
Specifies whether user query terms or scopes submitted to the page are displayed in this Web Part's query text box or scopes dropdown.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1832. מדויק: 1832. זמן שחלף: 109 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo