הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מופע של מוזרים" לאנגלית

זה מופע של מוזרים - .ראית אולטראסאונד -
You've seen an ultrasound.

תוצאות נוספות

IServiceProvider שצוין לא מכיל מופע של שירות IServiceContainer.
The specified IServiceProvider does not contain an instance of the IServiceContainer service.
אין אפשרות לקרוא לפונקציה friend באובייקט שאינו מופע של המחלקה המגדירה.
Cannot call friend function on object that is not an instance of defining class.
XmlReader שהועבר כדי לבנות XmlValidatingReaderImpl חייב להיות מופע של System.Xml.XmlTextReader.
The XmlReader passed in to construct this XmlValidatingReaderImpl must be an instance of a System.Xml.XmlTextReader.
הספק לא החזיר מופע של ProviderManifest.
The provider did not return a ProviderManifest instance.
ניתן לגשת לפריטים בספריית התוכן שלך מתוך כל מופע של Publisher.
Items in your Content Library can be accessed from any instance of Publisher.
24012: CompareTo נכשל מאחר שהאובייקט שאליו בוצעה השוואה לא היה מופע של SqlHierarchyId.
24012: CompareTo failed because the object compared to was not an instance of SqlHierarchyId.
התקן או הסר מופע של StreamInsight או תקן את התוכנית.
Install or remove a StreamInsight instance or repair the program.
מופע של שרת Exchange שנוצר על בסיס זכויות הגישה הספציפיות של משתמש או קבוצה.
An instance of an Exchange server created based on the particular access rights of a user or group.
לא יכול ליצור מופע של VsThreadedWaitDialog.
Could not create an instance of VsThreadedWaitDialog.
לא יכול להשיג מופע של שירות VsUIShell.
Could not get an instance of VsUIShell Service.
אין אפשרות ליצור באופן דינאמי מופע של ArgIterator.
Cannot dynamically create an instance of ArgIterator.
RAS אינו נתמך. לא ניתן ליצור מופע של RasHelper.
RAS is not supported. Can't create RasHelper instance.
כדי לבנות מופע של DataflowMessageHeader, העבר ערך שאינו אפס או השתמש בבנאי ללא פרמטרים.
To construct a DataflowMessageHeader instance, either pass a non-zero value or use the parameterless constructor.
אין אפשרות להשוות את ה - DiscoveryMessageSequence שצוין לרצף הודעות זה מאחר שהוא מייצג רצף שונה מאותו מופע של שירות.
The specified DiscoveryMessageSequence cannot be compared with this message sequence as it represents a different sequence from the same instance of a service.
לא היתה אפשרות לשכפל את פעילות הבסיס. WorkflowLoader נכשל ביצירת מופע של זרימת העבודה.
Could not clone the root activity. The WorkflowLoader failed to create an instance of the workflow.
אין לבצע קריאה ל - RecoveryComplete פעמיים באמצעות אותו מופע של מזהה מנהל משאבים.
RecoveryComplete must not be called twice by the same resource manager identifier instance.
הגודל בביתים של מנות רשת המשמשות לניהול תקשורת עם מופע של SQL Server.
Size in bytes of the network packets used to communicate with an instance of SQL Server.
המאפיין ResourceTypeKind של מופע של ResourceType המשויך ל-ResourceSet חייב להיות שווה ל -'EntityType'.
The ResourceTypeKind property of a ResourceType instance associated with a ResourceSet must be equal to 'EntityType'.
[logEventOnRecycle] יצירת ערך ביומן האירועים עבור כל מופע של אירועי המיחזור שצוינו.
[logEventOnRecycle] Generates an event log entry for each occurrence of the specified recycling events.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 255. מדויק: 1. זמן שחלף: 330 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo