הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מותרות" לאנגלית

ראה גם: חיי מותרות
חפש את מותרות ב: הגדרה מילים נרדפות
luxury
commodity
privilege
luxurious
allowable
necessities
allowed luxuries

הצעות

36
הייתי לאחרונה בועידה בנושא מותרות שאורגנה על ידי ההראלד טריביון באיסטנבול.
I was recently at a conference on luxury organized by the Herald Tribune in Istanbul.
אתה אולי לא מתענג בחיי מותרות בפסיכלו...
You may not be wallowing in luxury on Psychlo...
מסעי אינו מאפשר לי מותרות שכאלה.
My quest affords me no such luxury.
זה ממש מותרות לאחר הלילות האחרונים.
This is luxury after the last few nights -
זה לא פריט מותרות, אבא.
This isn't a luxury item, Dad.
נוחות, מותרות, הקלה של כאב
Comfort, luxury, relief from pain,
אתה יודע, בגדי מותרות לאישה המודרנית.
You know, luxury clothing for a modern woman.
בימינו, אין לנו אותה מותרות.
Nowadays, we don't have that luxury.
הוא בעל חנות משכון לדברי מותרות ברחוב השישי.
He owns the luxury pawn shop down on sixth.
מותרות כאלה הוא הצצה קטנה של החיים שמחכים אוליבר.
Such luxury is a small glimpse of the life that awaits Oliver.
שבוע של מותרות באתר הסקי המשובח ביותר באמריקה.
A week of luxury in America's finest ski resort.
הבנתי שכסף הוא לא רק מותרות, לקס
I realized that money isn't just luxury, Lex.
את באמת יכולה לשים מחיר על מותרות?
Can you really put a price on luxury?
סריקות אינן מותרות מכיוון שמספר הפריטים שנסרקו חורג מהמגבלה עבור SharePoint Foundation.
Crawls are not allowed because the number of crawled items exceeds the limit for SharePoint Foundation.
פעולות מסוג SendXml אינן מותרות עבור נקודת הקצה המהווה ברירת מחדל.
Actions of type SendXml are not allowed for the default endpoint.
פעולות הוספה אינן מותרות בין חברות. השתמש במילת המפתח changecompany כדי לשנות את החברה הנוכחית לפני הוספת הרשומה.
Insert operations are not allowed across companies. Please use changecompany keyword to change the current company before inserting the record.
הפעלה ועצירה של AddInProcess מותרות רק עבור תהליכים חיצוניים, לא עבור התהליך הנוכחי.
Starting and stopping an AddInProcess is only allowed for external processes, not the current process.
כאשר מילת המפתח Name מצוינת, מילות מפתח אחרות אינן מותרות.
Other keywords are not allowed when the 'Name' keyword is specified.
Body מלל במפרט לא מציין שהתכונות מותרות ברכיב
Prose in the spec does not specify that attributes are allowed on the Body element
קריאות אנונימיות ל - WebProxy אינן מותרות.
Anonymous calls to WebProxy are not allowed.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 469. מדויק: 469. זמן שחלף: 164 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo