הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מחבר" לאנגלית

חפש את מחבר ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
connector
boyfriend
writer
composer
connect
author from a friend connecting
plug
hook
patching
attaches
compose
plugging
link

הצעות

40
מחבר זה אוכף הגבלות ניתוב ואבטחה עבור הודעות דואר אלקטרוני שנשלחות מהארגון השותף או מספק השירות שלך ל - Office 365.
This connector enforces routing and security restrictions for email messages sent from your partner organization or service provider to Office 365.
לאחר הגדרת מחבר יוצא, ייתכן שיחלפו עד 30 דקות לפני שההגדרות יועתקו ברחבי מרכז הנתונים של Office 365.
After an outbound connector is set up it can take up to 30 minutes for the settings to be copied across the Office 365 datacenter.
כמובן שהכול גרוע מאז שנפרדתי מחבר שלי.
'Course everyhing's been bad since I broke up with my boyfriend.
תיאור: בחר באפשרות זו כדי ליצור מחבר מותאם אישית, שישמש להתחברות עם מערכות שאינן שרתי Exchange.
Description: Select this option to create a customized connector, which will be used to connect with systems that are not Exchange servers.
לא היתה אפשרות להפעיל את מחבר Lotus Notes.
The Lotus Notes Connector could not be started.
אם רכיב זה הוא מחבר לטבלה, תכונה זו מציינת xpath של טבלה.
If this component is a connector to a table, this attribute indicates the table xpath.
ציין את מרחב או מרחבי הכתובות שאליהם ינתב מחבר זה דואר.
Specify the address space or spaces to which this connector will route mail.
מחבר זה מאפשר ל - Office 365 לקבל הודעות דואר אלקטרוני משרת הדואר האלקטרוני של הארגון שלך (הנקרא גם שרת מקומי).
This connector lets Office 365 accept email messages from your organization's email server (also called an on-premises server).
ציין את התחומים היוצאים שיש להחיל על מחבר זה.
Specify the outbound domains that should be applied to this connector.
מחבר הכלול בפרטי מצב קישור לא נמצא בספריה
Connector contained in link state information not found in directory
לא נמצאו בעיות בתצורה של מחבר קבלה.
No issues found in receive connector configuration were identified.
מארח חכם של מחבר SMTP מוגדר כתחום מקומי ב - Metabase
SMTP connector smart host set as local domain in metabase
כתובות ה - IP הנכנסות הועברו אל מחבר יוצא
The Inbound IP addresses have been migrated to an Outbound Connector
אשף זה מסייע לך ליצור מחבר קבלה חדש בשרת שנבחר.
This wizard helps you create a new Receive connector on the selected server.
אירעה חריגה בעת קריאה לתוך מחבר BIL לייבוא ממקור נתונים לא ראשי. נא עיין ביומן ULS של Microsoft Office SharePoint Server לקבלת פרטי החריגה.
Exception occured when calling into BIL connector for import from non master data source. Please check Microsoft Office SharePoint Server ULS log for exception details.
יישום שירות של מחבר Lotus Notes אינו קיים
Lotus Notes connector service Application does not exist
מחבר למיקרופון ולאוזניות (בפנל הקדמי)
Microphone and headphone connector (on front panel)
מחבר וידאו להתחברות לצגים או למקרנים חיצוניים
Video connector for connection to external monitors or projectors
מחבר השתמש לתאר בתרשים קבוצות שיוך.
Connector used to represent Association Groups on a diagram.
קובע אם ניתן לנתב מחבר אנכית דרך צורה.
Determines whether a connector can route vertically through a shape.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2006. מדויק: 2006. זמן שחלף: 174 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo