הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מחזיר" לאנגלית

ראה גם: מחזיר לך
חפש את מחזיר ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

האם Fill מחזיר ערכים ספציפיים לספק או ערכים משותפים של CLSCompliant.
Should Fill return provider specific values or common CLSCompliant values.
אין תמיכה ביצירת SQL דינאמי עבור DeleteCommand כנגד SelectCommand שאינו מחזיר כל מידע אודות עמודת מפתח.
Dynamic SQL generation for the DeleteCommand is not supported against a SelectCommand that does not return any key column information.
וכיצד אתה מחזיר לי על נדיבותי?
And how do you repay my kindness?
חיבור הנתונים לשירות האינטרנט שצוין אינו מחזיר DataSet
The specified Web service data connection does not return a DataSet
מחזיר אמת על מנת להשתמש בפקדי ActiveX כשרתי אוטומציה
Return TRUE to use ActiveX controls as automation servers
האופרטור '|1' לא מחזיר ערך בכל נתיבי הקוד. כתוצאה מכך עלולה להתרחש חריגת הפניה לערך Null בזמן ריצה כאשר נעשה שימוש בתוצאה.
Operator '|1' doesn't return a value on all code paths. A null reference exception could occur at run time when the result is used.
סוג זה של בקשת FTP אינו מחזיר זרם תגובה.
This type of FTP request does not return a response stream.
ואתה מחזיר תשובות להודעות באופן אישי בימים אלו.
And you return phone messages in person these days.
POISSON מחזיר את פונקציית המסה של הסתברות פואסון שמספר האירועים המתרחשים יהיה x בדיוק
POISSON returns the Poisson probability mass function that the number of events occurring will be exactly x
ייתכן שיישום שגוי של ממשק IAsyncResult מחזיר ערכים שגויים מהמאפיין CompletedSynchronously או קורא ל - AsyncCallback יותר מפעם אחת.
An incorrect implementation of the IAsyncResult interface may be returning incorrect values from the CompletedSynchronously property or calling the AsyncCallback more than once.
מחזיר את טבלת הנתונים (DataTable) שאליה שייכת עמודה זו.
Returns the DataTable to which this column belongs.
ביטוי ה - XPath מחזיר יותר מרכיב אחד.
The XPath returns more than one element.
ביטוי ה - XPath הנוכחי חוקי אולם מחזיר את הערכה הריקה.
The current XPath expression is valid but returns the empty set.
תוכן הלולאה יופעל שוב ושוב כל עוד התנאי הנתון מחזיר את הערך True.
The contents of loop run repeatedly while given condition evaluates true.
עיצוב בחירה הוא שימושי כשערך הצומת מחזיר מספר.
Formatting a selection is useful when the value of your node returns a number.
מחזיר הפניה למקטע הגיאומטריה. נמצא בשימוש בפונקציות הקשורות לנתיבים.
Returns a reference to the geometry section. This is used in path related functions.
רודריגו מחזיר לסנצ"ז שמעביר את הכדור לסוסמן.
Rodrigo back to Sanchez, who forwards the ball up to Sussman.
הוא חשב שהוא מחזיר את הקופסה לרשויות.
He thought he was bringing the box Back to the authorities.
קח דולר כשאתה מחזיר את הפלאפון.
Just grab a dollar when you put the phone back.
אנחנו על האוטובוס אני מחזיר אותנו הביתה.
We're on the bus! I'm getting us home.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3094. מדויק: 3094. זמן שחלף: 151 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo