הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מחמיר" לאנגלית

חפש את מחמיר ב: הגדרה מילים נרדפות
strict
rigorous
aggravated
harsh
severe
stringent
austere
getting worse gets worse making makes
is worsening
worsens
getting bad
exacting
aggravating
worsen
exacerbate

הצעות

113
76
אני טוען קוד מחמיר של שלמות.
I maintain a strict code of integrity.
אתה מפר הוראה ישירה, ואני מאוד מחמיר על ציות להוראות.
You violated a direct order, and I'm very strict about following orders.
רציתי להציג נתונים וניתוח סטטיסטי מחמיר לתוך העבודה שלנו.
I wanted to introduce data and analytics and rigorous statistical analysis into our work.
המכללה תלויה בתזרים כספים מדויק ושיעור החזר מחמיר.
The college depends on a precise cash flow and a rigorous rate of return.
אולי אנחנו פשוט מחפשים דייר מחמיר.
We might just be looking for an aggravated tenant.
סליחה אבל אנחנו סוגרים ויש לנו קוד לבוש מחמיר
I'm sorry, but we're closing, and we have a strict dress code.
אהבה טהורה עם צד של מחמיר.
Pure love with a side of strict.
מיס, אמרסון יש קוד לבוש מחמיר.
Miss, The Emerson has a strict dress code.
אני מבין שאתה מחמיר בכל הנושא של האכיפה על החוק.
I understand your strict enforcement of the statute.
הוא מחמיר מבחינה מוסרית, מקבל מרות בציבור.
He's morally rigorous, submissive in public.
לחלק מאיתנו זה מחמיר בכל יום.
For some of us, it gets worse every day.
מצבו מחמיר אנחנו חייבים להוציא אותו לטיפול.
He's lapsing! We have to carry him out for treatment.
הכאב מחמיר, גלוריה אני צריך רופא
This is getting worse, Gloria. I need to see a doctor.
המצב מחמיר בגלל סופה טרופית שבדרך.
And to make matters worse, a tropical storm is heading their way.
אני לא רגילה שאנשים נשארים כשהמצב מחמיר.
I'm not used to people sticking around when things go bad.
הגירוד שלך תמיד מחמיר כשאתה חושב עליה.
Your itching always gets worse when you think about her.
אבל עושה רושם שהמצב מחמיר בנמל השיגשוג.
But it appears the situation is escalating in Port Prosperity.
פיילוט, אנחנו יודעים, חוסר איזון השלב מחמיר.
Pilot, we know, the phase imbalance is getting worse.
התרשים אומר שמצבו מחמיר מאז שהוא הגיע.
The chart says he's gotten worse since he came in.
אתה מוכרח להזהיר אותם אם המצב מחמיר.
You should be warned you could do worse.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 876. מדויק: 876. זמן שחלף: 144 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo