הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מי שתייה" לאנגלית

חפש את מי שתייה ב: הגדרה מילים נרדפות
drinking water
fresh water
שימורים, פותחן קופסאות מיכלים עם מי שתייה נקיים
"Canned food, can opener, containers filled with clean drinking water."
זה מגיח בתור מי שתייה טהורים.
It emerges from that as purest drinking water.
בעולם כולו, אגמים מכילים פי 20 מי שתייה יותר בכל הנהרות יחדיו.
Worldwide lakes hold twenty times more fresh water than all the rivers.
אם צוות החילוץ לא ימצא אותנו ולא נמצא מקור מי שתייה, נמות תוך שלושה ימים.
If rescuers don't find us, we don't find a fresh water source, we'll be dead in three days.
לקפטן ולצוות היו מי שתייה נקיים.
Captain and crew got clean drinking water.
הם משכו אותו עד לטקסס בשביל מי שתייה.
They were hauling it down to Texas for drinking water.
שמורת קוואבן מספקת מי שתייה לכל בוסטון.
It supplies drinking water for all of Boston.
זה הוא כוכב הלכת הראשון בעשרים שמצאנו כי יש לו כל מי שתייה.
This is the first planet in twenty that we found that has any drinking water.
יש לנו קצת מי שתייה, אך...
We've got a little drinking water, but...
אנחנו לא יכולים להפוך את מי שתייה טריות.
We can't make fresh drinking water.
בחסדו של האל, יש לנו לפחות מי שתייה.
By God's grace, at least we have drinking water.
בשביל עדרים צמאים אלה, הנהרות הם לא רק מקור חיוני של מי שתייה, אלאגםמכשוליםמסוכנים!
For these thirsty herds the rivers are not only a vital source of drinking water, but also dangerous obstacles.
שאמר יש שרימפס מיקרוסקופי בכל מי שתייה העיר ניו יורק.
that said there's microscopic shrimp in all of New York City drinking water.
אתה נעשית משהו נגד מי שתייה נקיים?
You got something against clean drinking water?
היינו אמורים להיות בקינשאסה היום, מסננים ומספק, מתן מי שתייה נקיים עבור אלפי כפריים.
We were supposed to be in Kinshasa today, delivering filters, providing clean drinking water for thousands of villagers.
אנשים הוציאו חלק כה גדול מכספם על סוגיות של בריאות ועל מי שתייה.
People spent so much of their money on health issues and drinking water.
עם הכסף שלך שילמו על בית הספר, באר לאספקת מי שתייה נקיים, המרפאה הראשונה שלנו וקופסה אדומה עם סרט אחד.
It was your money that paid for the school, a well to provide clean drinking water, our first health clinic, and a Redbox with one movie in it.
אפילו אם זה לא יעבוד, נוכל להשתמש בקרח הקצוץ כדי להמיס מי שתייה.
Even if it doesn't work, we can use the chopped ice to melt drinking water.
תושבים רבים פונו מבתיהם, אבל אם אתם עדיין בבית, שמרו לעצמכם מי שתייה ואל תצאו.
Many areas have been evacuated, but if you're still at home, fill empty containers with clean drinking water and stay put.
המקור מי שתייה בלבד, מי תהום מזוהם עם כרום.
The only drinking water source, ground water, is contaminated with chromium.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 64. מדויק: 64. זמן שחלף: 128 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo