הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מכיל תווים" לאנגלית

contains characters
שמו של אובייקט המקור מכיל תווים שאינם מותרים ב - SharePoint Server.
The source object name contains characters that are not allowed in SharePoint Server.
האזור הנבחר מכיל תווים או אובייקטים שאינם חוקיים עבור טווח התאמת טקסט.
The selected area contains characters or objects which are invalid for a Fit Text range.
שם הקובץ מכיל תווים שאין עבורם תמיכה בדף הקוד הנוכחי של Windows. שנה את השם ונסה שוב.
The filename contains characters that are not supported in your current Windows code page. Change the name and try again.
שם הפרופיל שהזנת אינו חוקי או שהוא מכיל תווים שדף הקוד הנוכחי של מערכת Windows אינו תומך בהם. הזן שם פרופיל שונה.
The profile name you entered is not valid or contains characters that are not supported in your current Windows system code page. Enter a different profile name.
שדה זה מכיל תווים לא חוקיים. התוכן המקורי ישוחזר.
This field contains characters that are not valid. The original content will be restored.
שם הפרוייקט מכיל תווים שאינם חוקיים. ציין שם פרוייקט חוקי.
The project name contains characters that are not valid. Specify a valid project name.
נושא או גוף ההודעה מכיל תווים או מילים שהמדיניות המקומית אינה מתירה או שספק השירות אינו תומך בהם.
Your message subject or body contains characters or words that are not allowed by local policy or not supported by the service provider.
נתיב התקנה זה מכיל תווים שאינם מהווים חלק מערכת התווים של ANSI. באפשרותך להתקין רק בנתיב שמכיל תווי ANSI.
This installation path contains characters that are not part of the ANSI character set. You can only install to a path that contains ANSI characters.
לא ניתן להעלות את הקובץ משום ששם הקובץ ארוך מדי, שמור או מכיל תווים שאינם חוקיים. שנה את שם הקובץ ונסה שוב.
The file could not be uploaded because the file name is too long, is reserved or contains characters that are not valid. Please change the file name and try again.
השם |0 אינו שם תיקיה חוקי מאחר שהוא מכיל תווים בהם לא ניתן להשתמש בשם תיקיה. נא הקלד שם אחר.
The name |0 is not a valid folder name because it contains characters that cannot be used in a folder name. Please type another name.
שם הקובץ שציינת מכיל תווים שאינם חוקיים (כגון רווחים או תווים של שני-בתים), או שם הקובץ נמצא כבר בשימוש. ודא שהנך משתמש בתווים חוקיים ושהנך מציין שם קובץ ייחודי.
The file name that you specified either contains characters that are not valid (such as spaces or double-byte characters), or the file name is already in use. Make sure you use valid characters and that you specify a unique file name.
"שם האתר מכיל תווים שאינם חוקיים. לחץ על""אישור"" כדי להמשיך ולהסיר תווים אלה אוטומטית, או על""ביטול"" כדי לשנות את שם האתר ידנית."
The Web site name contains characters that are not valid. Click OK to continue and automatically remove these characters, or click Cancel to manually change the Web site name.
כתובת אתר אינטרנט זו מכילה תווים מתוך ערכות תווים (Unicode) מורחבות.
This website address contains characters from extended (Unicode) character sets.
מחרוזת היעד מכילה תווים שאין אפשרות להמירם מחדש. נא בחר את הטקסט שוב.
The target string contains characters that cannot be reconverted. Please select the text again.
שיחת הודעה מיידית זו מכילה תווים בתבנית Unicode שיאבדו אם תשמור את הקובץ כמסמך טקסט. כדי לשמר מידע Unicode, בחר את סוג הקובץ Unicode Text Document בתיבת הדו-שיח שמירה בשם. האם להמשיך?
This instant message conversation contains characters in Unicode format that will be lost if you save this file as a text document. To keep the Unicode information, select the Unicode Text Document file type in the Save As dialog box. Continue?
אין אפשרות להוסיף את המילה |0 למילון המותאם אישית. מילה זו מכילה תווים בהם לבודק האיות אין אפשרות לטפל, או שהמילון מלא או לא זמין.
The word |0 cannot be added to the custom dictionary. This word contains characters that the spelling checker cannot handle, or the dictionary is full or unavailable.
מספר הטלפון שצוין מכיל תווים לא חוקיים או שאינו מעוצב כראוי. לקבלת מידע נוסף, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על החץ לצד התיבה 'חייג מספר'.
The specified phone number either contains characters that are not valid or is not formatted correctly. Right-click the arrow for the Dial Number box for more information.
מסמך זה מכיל תווים שאינם נמצאים בקידוד השפה הנוכחי. כדי לשמור עליהם, בחר ב'ביטול' ובחר את קידוד השפה המתאים. עבור מסמכים רב-לשוניים, השתמש ב - UTF -8.
This document contains characters that are not in the current language encoding. To preserve them, choose cancel and select the appropriate language encoding. For multilingual documents, use UTF-8.
הנתיב של תיקיה זו מכיל תווים שאינם נתמכים. נסה נתיב אחר.
This folder's path has unsupported characters. Try another path.
שם מסד הנתונים מכיל תווים לא חוקיים או מהווה מילת מפתח או שהוא ארוך מדי.
Database name contains invalid character(s) or is a keyword or is too long.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 56. מדויק: 56. זמן שחלף: 107 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo