הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מכשיר" לאנגלית

חפש את מכשיר ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

354
234
153
149
126
69
63
50
מכשיר זה משתמש במעבד שאינו עונה על דרישות המערכת להתקנת Office.
This device uses a processor that doesn't meet the system requirements for installing Office.
האם אתה בטוח שברצונך לחסום מכשיר זה לסינכרון עם Microsoft Exchange?
Are you sure you want to block this device from synchronizing with Microsoft Exchange?
היא מפורקת ולהחזיר יחד כמעט בכל מכשיר במקום.
She's taken apart and put back together nearly every appliance in the place.
אם מכשיר כלשהו אינו עומד בדרישות לעיל...
If a device doesn't meet the requirements above, then...
כדי להוסיף מכשיר נייד חדש, סנכרן את המכשיר עם Microsoft Exchange והוא יופיע ברשימה להלן.
To add a new mobile device, synchronize the device with Microsoft Exchange and it will appear in the list below.
שמור את המסמכים שלך ב - OneDrive כדי להגיע אליהם מכל מכשיר.
Keep your documents in OneDrive to get to them from any device.
שמור את כל קבצי Office שלך ב - OneDrive וגש אליהם מכל מכשיר.
Keep all your Office files on OneDrive and access them from any device.
לא זוהה אף מכשיר. חבר את המכשיר הנייד באמצעות ActiveSync ונסה שוב.
No device has been detected. Connect a mobile device by using ActiveSync and try again.
מקם הערות, רשימות ורעיונות ב - OneNote, ותוכל לגשת אליהם מכל מכשיר.
Put notes, lists, and ideas in OneNote and access them from any device.
ל - PowerPoint אין אפשרות לאתר את מכשיר ההקלטה. ודא שהחומרה מחוברת ושתוכנת המיקרופון מותקנת.
PowerPoint can't locate a recording device. Make sure the hardware is connected and that the microphone software is installed.
השתמש באפליקציית OneDrive for Business כדי להציג ולשמור קבצים בענן כך שתוכל לגשת אליהם מכל מכשיר.
Use the OneDrive for Business app to view and save files in the cloud so you can access them from any device.
אני כלהוט למצוא מכשיר זה כמו שאתה.
I'm as keen to find this device as you are.
זה מכשיר אוטומטי אלה הילוכים, טוב?
It's an automated device. It's gears, okay?
מגנוס לא לבנות מפעילה מכשיר פיצוץ.
Magnus didn't build a triggering device for an explosion.
מכשיר העקיבה בטח ניזוק בקרב עם ריקמן.
The tracking device must have been damaged in the fight with Rickman.
חיברתי את מכשיר המעקב מתחת לכנף הקדמית.
So, I stuck the tracking device underneath the front fender.
היא לבשה שעון, איזה מכשיר ביות.
She was wearing a watch, some kind of homing device.
הפעלת את מכשיר האיתור כשנכנסת למכונית.
You activated your tracking device when you got in the car.
אתה וצוותך גנבתם מכשיר חייזרי מתרבות חייזרית מתקדמת ביותר.
You and your team stole an alien device from an extremely advanced alien culture.
יש לך איזה מכשיר למקרה שהמסוק ימריא?
Do you have some device, if the chopper takes off?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3829. מדויק: 3829. זמן שחלף: 131 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo