הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מכתב החרטומים של המצרים" לאנגלית

זה גם סמל מכתב החרטומים של המצרים עבור חיי נצח.
It's also the egyptian Hieroglyphic symbol for eternal life.

תוצאות נוספות

כמו הברייקדנס, הריקוד שואב מכתב החרטומים של מצרים העתיקה.
Like breakdancing, the dance takes from the hieroglyphics of ancient Egypt.
או אַמַנְחותַפּ ה -4,כפי שאני מעדיף לכנות סילק את שם אביו מכתב החרטומים.
IV as I prefer to call him, to excise his father's name from the car touches.
מנהגיהן ושאיפותיהן של נשים הן תעלומה גדולה יותר בעיניי מכתב החרטומים המצרי.
The habits and ambitions of women are more a mystery to me than Egyptian hieroglyphics.
לאסוף את הדגלים של המצרים מהעפר.
Gather up the Egyptians' banners from the dust.
והיא שהציפיות הגבוהות של המצרים מכוונות קודם כל כלפי עצמם
And that is Egyptians' elevated expectations are placed first on themselves.
מה שאתם רואים הם שינויים כימיים אמיתיים בנוף שנגרמים על ידי חומרי בניין ופעולות של המצרים הקדומים.
What you are seeing are the actual chemical changes to the landscape caused by the building materials and activities of the ancient Egyptians.
אך הפירוש בעל הדמיון הפורה ביותר לקבוצת הכוכבים הגדולה יותר הזו היה של המצרים הקדומים.
But the most imaginative interpretation of this larger group of stars was that of the ancient Egyptians.
הכנסת אורחים מרשימה של המצרים כן, אלא שהוא לא מצרי...
Fine Egyptian hospitality! Yes, but he's not Egyptian. Great...
למעשה, בעולם שלנו היה זה אלכסנדר הגדול מי ששם קץ לשלטון של המצרים.
(Arturo) Actually, on our world it was Alexander the Great who put an end to the dominance of Egypt.
ואז בני ישראל השתחררו בלוקחם, זהב וכסף תכשיטים ובגדיהם של המצרים.
And then the people of Israel could leave, taking with them gold and silver and jewelry and clothing dress of the Egyptians.
פי הטקסטים הנלווים, איזה סוג של מפלצות קיימות בזמן של המצרים.
According to the accompanying texts, some type of monsters existed during the time of the Egyptians.
מומחה מכונאי כריס דאן ניסה לענות על זה שאלה ידי יצירת תרגיל הגרניט שלו באמצעות ידוע כלים וטכניקות של המצרים הקדמונים.
Machinist expert Chris Dunn attempted to answer this question by creating his own granite drill using the known tools and techniques of the ancient Egyptians.
אז לא רק שהיה לי ניסיון ביחידה של פט, אני גם בצורה מסוימת יכולתי לעזור להם לקרוא את כתב החרטומים של עולם היחידות המיוחדות.
So it wasn't just that I had experience in Pat's unit it was also that I could sort of help them read the hieroglyphics in that Special Operations world.
בין שהם תומכים במוסלמים או בליברלים סדרי העדיפויות של המצרים לגבי הממשלה הזו הם זהים והם - עבודה, יציבות וחינוך לא שיטור מוסרי
Whether they support Islamists or liberals, Egyptians' priorities for this government are identical, and they are jobs, stability and education, not moral policing.
70% מהבקר של המצרים, הזבובים נשאו גלנדרס, זיהום בקטריאלי שגורם ליבלות אצל אנשים.
The lice carried the bluetongue virus, which killed 70 percent of Egypt's livestock.
הכינים אשר נשאו וירוס בלוטאן אשר הרג כ - 70% מהבקר של המצרים.
The lice carried the bluetongue virus, which killed 70 percent of Egypt's livestock.
"יש כאלה שמאמינים שהחיים כאן החלה בחוץ" עם שבטי בני אדם רחוק ממקום למקום ברחבי היקום, שאולי היו אבות של המצרים, ואת הטולטקים,
There are those who believe that life here began out there with tribes of humans far across the universe, who may have been the forefathers of the Egyptians, and the Toltecs, and the Mayans.
יש כאלה שמאמינים שהחיים כאן התחילו שם הרחק מעבר ליקום שבטים של בני אדם שאולי היו אבותיהם הגדולים של המצרים או הטולטקס או בני המאיה
There are those who believe that life here began out there, far across the universe, with tribes of humans who may have been the forefathers of the Egyptians or the Toltecs, or the Mayans, that they may have been the architects of the great pyramids,
אבל יחד עם השקדנות של המצרים, הם הצליחו לבנות את הספריה של אלכסנדריה - הרעיון של עותק של כל ספר של כל העמים בעולם.
But with the industriousness of the Egyptians, they were able to build the Library of Alexandria - the idea of a copy of every book of all the peoples of the world.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 25. מדויק: 1. זמן שחלף: 85 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo