הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מסחר" לאנגלית

commercial
trade
commerce
trafficking
trading
commercialize
trademark
e-commerce
merchant
dealing

הצעות

עשיתי עיקוף בשביל לבדוק שטחי מסחר באיזור הזה.
I took a detour to check out commercial space in this area.
המשפחה הראשונה בעלת מסחר מנסוה שהביאה אנשים לעזור.
The very first family with a skilled trade that brought people to this area.
והוא אחראי למחצית מסחר הקראק בבירה.
He is responsible for half the crack trade in DC.
אני אבוד בערפל של מסחר ופשרות.
I'm lost in a fog of commerce and compromise.
לב פועם בהזדמנות מסחר במרכז של הקהילה.
A pulsing heart of opportunity and commerce in the center of...
הרוסיות יודעות שקיים מסחר באמנות האהבה.
They know there's commerce involved in the art of love.
יש יותר כסף בזה מסחר בנשק בינלאומי.
There's more money in it than in the international arms trade.
אנשים באים אליך בידיעה שהם יבצעו מסחר הוגן.
People come to you knowing that you'll make a fair trade.
המטיל שאותו אנחנו מחפשים הגיע כחלק ממשלוח מקומי לשם מסחר בינלאומי.
The bar we're looking for just came in as part of a local shipment for international trade.
שניהם מחויבים בעולם המודרני של חיי מסחר.
Both committed to the modern world of commerce and trade.
לאורך החוף הדלמטי, כמו גם על סוכנויות מסחר אינדונזי.
From coast Down Mission, as well as í Agencies Indonesian trade.
הועדה של מסחר ואנרגיה מתחילה בסדרה.
To meeting of the Committee of Energy and Commerce is open now.
בריכת המשאבים שלנו להכשרת חיילים, ידע מסחר ולקנות מידע.
Pool our resources to train soldiers, trade knowledge and buy information.
אני זוכר בבירור שצילמנו מסחר ברחובות.
I clearly remember filming trade on the streets.
בוא נתחיל את העסקים, אני באותו מסחר.
Let's start business, I'm in the same trade
עכשיו מישהו צריך ללכת לעשות מסחר.
Now someone must go and make trade.
הגיע הזמן שנדרוש מסחר הוגן בטלפונים סלולריים.
It is time to demand fair trade phones.
זה כמו החלק הראשון של מסחר.
It's like the first part of a trade.
מסחר של דבורי מנוטר בכבדות על האי.
Commerce of bees is heavily monitored on the island.
לא תפרגן כשיש לי הזדמנות לעשות מסחר הוגן?
Do you begrudge me an opportunity to make a fair trade?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1916. מדויק: 1916. זמן שחלף: 263 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo