הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מערות" לאנגלית

ראה גם: איש מערות
חפש את מערות ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
cave caverns caves caveman cavemen
catacombs
spelunking
caving
troglodyte

הצעות

73
זה הרעיון מאחורי בובות וודו, ואולי גם ציורי מערות.
That's the idea behind voodoo dolls, and possibly also cave paintings.
אני מתכוון למאובנים, ציורי מערות וכדומה.
I mean fossils, cave paintings and so forth.
למה אנשים רוצים לחיות עמוק מחתרת מוזר האלה מערות ככה?
Why would people want to live deep underground in these weird caverns like that?
יש כאן מערות מפורסמות, נכון?
There are some famous caverns here, right?
הוא דוב מערות ישן מחריד הזה!
He's a horrid old cave bear!
כל שנה חוקרים משרטטים יותר ממאה מיילים של מעברי מערות חדשים.
Each year explorers chart over a hundred miles of new cave passages.
אבל ברנדט הוא צוללן מערות מקצועי כך שאני בידיים טובות.
But Bernadette's a professional cave diver, so I'm in good hands.
זה רמז או רק ציור מערות מכוער?
Is this a clue or... just bad cave art?
האדם הקדמון השאיר ציורי מערות כהוכחה שהיה קיים.
Ancient man left cave drawings to prove they existed.
לפי הספר, למערכת מערות הזאת יש 3 יציאות.
REBECCA: According to the guidebook, this cave system has three ways out.
אסא אלה - משלחת צלילת מערות יום 34
ESA ALA - CAVE DIVING EXPEDITION DAY 34
אנחנו יודעים הרבה על דובי מערות.
We understand a lot about cave bears.
שום כמות של ניסיון קודם במים פתוחים יכולה להכין אדם לצלילת מערות.
No amount of previous open water experience can prepare a person for cave diving.
קרדיות הרפר, עלוקות סבוי, ועקרב מערות מרוקאי.
Harper mites, Savoy leeches, and get this, a Moroccan Cave Scorpion.
זה יכול להגיע מהדים, מערות עמוקים יותר נתפס בזרמים.
It could be coming from reverberations, deeper caverns caught in currents.
הם נשארים מחתרת מערות איפה זה דארק.
They stay underground in caverns where it's dark.
סאקה, אנחנו לא צריכים להפוך לאנשי מערות.
Sokka, we don't need to become cave people.
שיחקתי בילדת מערות, והייתי כל כך מאושרת שם בפנים.
I was playing cave girl, and I was so happy in there.
אז זה הולך לדחוף את הגבולות של האקדמיה פעם מערכת מערות זה יש נמצא.
So it's going to push the boundaries of academia once this cave system has been found.
מה שפוגעני זה שאתה חושב שאני האישה שלך כאילו אנחנו אנשי מערות.
What's offensive is, you making me your woman - like we're cave people.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 503. מדויק: 503. זמן שחלף: 110 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo