הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מפרסם" לאנגלית

חפש את מפרסם ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
publish
post
advertise
publisher
advertiser
publishing
advertising
posting
publishes
advertised
releasing
endorse
running
והיא ידעה שאני מפרסם ירחון חקירתי מכובד מאוד.
And she knew that I publish a highly respected... investigative monthly.
ראי, אני לא מפרסם את המגזין
Look, I don't publish the magazine.
זה קורה בכל פעם שאני מפרסם דליפה.
It happens every time I post a leak.
למה אתה מפרסם דברים מכוערים כל כך?
Why do you post all that ugliness up online?
חייל האוויר בד"כ לא מפרסם מתי שהם מאבדים מטוס.
The air force doesn't generally advertise when they lose a plane.
אתה לא בדיוק מפרסם כשחברתך לשעבר מתגלה מתה.
You don't exactly advertise when your ex turns up dead.
פולק, אני לא מפרסם סיפורים.
Pollack. I don't publish stories.
מתי אתה מפרסם אחרון ב כתב העת למיילדות קליניות?
When did you last publish in the Journal Of Clinical Obstetrics?
שאני רק מפרסם אותו לאחר המוות.
That I was only to publish it postmortem.
ולא מפרסם מהאינטרסים שלנו במיוחד אם אנו נמנעים אסון.
And do not advertise of our interests Especially if we avoid a catastrophe.
זה לא הרגע המוזר שאתה מפרסם את העיצוב שלך?
And isn't it that strange moment when you publish your design?
ספר לי, מדוע אביך לא מפרסם את השירים שלו?
So tell me, why won't your father publish his poems?
אני הייתי צריך להתבייש אם לא היית מפרסם סיפור כזה.
I'd be ashamed not to publish such type of stories.
הוא לא מפרסם את הכתובת שלו.
He doesn't publish his address.
תהליך זה פועל ברקע. באפשרותך להמשיך להשתמש ב - Microsoft Dynamics CRM בעת שהוא מפרסם את הכלל.
This process runs in the background. You can continue to use Microsoft Dynamics CRM while it publishes the rule.
מניפסט פריסה דורש שתציין מפרסם ומוצר.
Deployment manifest requires that you specify a publisher and a product.
קובע אם השירות מפרסם את ה - WSDL שלו דרך HTTPS בכתובת שנשלטת על-ידי התכונה HttpsGetUrl.
Controls whether the service publishes its WSDL over HTTPS at the address controlled by the HttpsGetUrl attribute.
מפרסם את חוברת העבודה הנוכחית ב - Power BI.
Publishing the current workbook to Power BI.
סי-אן-אן מפרסם טור שמוקדש לסלפי השבוע.
CNN even does a column dedicated to selfies of the week.
אתה עדיין מפרסם את הסיפור, נכון
Well, you're still running the story, right?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 382. מדויק: 382. זמן שחלף: 132 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo