הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מפת דרכים" לאנגלית

חפש את מפת דרכים ב: הגדרה מילים נרדפות
road map
roadmap
כדי לספק מפת דרכים עבור הקהל,
To provide a road map for the audience, you
מצאנו מפת דרכים של המדינה בתאה.
We found a road map of the state in her cell.
Dell יכולה לסייע לך ביצירת מפת דרכים שמקשרת בין היום למחר.
Dell can help you create a roadmap that bridges the two.
שירותי ייעוץ התשתיות הגלובליים של Dell מציעים פתרונות מקיפים כדי לפשט את סביבת המקור המעורב שלך, כולל עצות, תכנון מפת דרכים, הערכת התשתית הקיימת ועיצוב דרך אימות ופריסה.
Dell Global Infrastructure Consulting services offers end-to-end solutions to help simplify your mixed-source environment, including advice, roadmap planning, assessment of current infrastructure, and design through to validation and deployment.
מפת דרכים, נכון, ג'ייק?
A road map, right, Jake?
אם החזיונות הם מפת דרכים, אז אנחנו צריכים עוד רמזים.
If the visions are a road map, then we need more clues.
זה לא כאילו שקריגאן נתן לי מפת דרכים.
It's not like Kerrigan gave me a road map.
מה אתה צריך, מפת דרכים.
What do you need, a road map?
בהוצאת הפסיקה הזאת, נתן לנו השופט בזיל מפת דרכים ישירות לבית המשפט העליון.
By issuing this ruling, Judge Bazile has really given us a road map right to the Supreme Court.
זה מהטור שלי."מפת דרכים לחדר המיטות"
That is from my "road map to the bedroom" column.
בפעם הראשונה, מדענים היו מפת דרכים על המבנה הגנטי של בני אדם.
For the first time, scientists had a road map to the genetic makeup of humans.
בתהליך שינוי, מנהיג צריך שיהיה לו חזון, מפת דרכים ברורה עם אבני דרך, ואחר כך אתם צריכים שהאנשים יהיו אחראים לתוצאות.
In a transformation, a leader needs to have a vision, a clear road map with milestones, and then you need to hold people accountable for results.
את נראית כמו מפת דרכים לגיהנום
You look like a road map to hell.
זו מפת דרכים לאינטגרציה.
It's an integration road map.
לא הייתה מפת דרכים.
There was no road map.
אין פה מפת דרכים.
There's no road map.
אבל למרבה המזל, אני נסיינית בנשמה, אז החלטתי שאני אתנסה כדי לנסות למצוא מינונים יותר אופטימליים כי באמת אין מפת דרכים ברורה בנושא זה שהיא מפורטת.
But luckily, I'm an experimentalist at heart, so I decided I would experiment to try to find more optimal dosages because there really isn't a clear road map on this that's detailed.
בטנו של עכברוש היא כמו מפת דרכים למקומות שבו היה הנה כמה חתיכות, בלתי מעוכלות של הקורבן שלכם.
A rat's stomach is like a road map to where they've been.
שאלה טובה - אני יוצרת רשימה של מקומות אפשריים על-ידי שימוש בכל מפת דרכים, שקיימת ברשת
I generated a list of possible locations using pretty much every road map online.
והיא הרגע נתנה לנו מפת דרכים.
And she just handed us a road map.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 69. מדויק: 66. זמן שחלף: 149 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo