הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מרובת" לאנגלית

multiline
multi-level
multiple-page
multiple
Multicell
multi-valued
multi-part
multi-organ
multiuser
multiple-column
multilayer
multi
multi-layer
multi-server
השתמש באותו ציר עבור כל התרשימים בתצוגת PivotChart מרובת תרשימים.
Use the same axis for all charts in a multiple chart PivotChart view.
להרחבה או לצמצום של כל הפריטים ברשימה מרובת רמות, הקישו Option ולחצו על המשולש.
To expand or collapse all items in a multilevel list, Option-click the triangle.
שורות הטקסט בעריכה מרובת שורות, כמערך של ערכי String.
The lines of text in a multiline edit, as an array of String values.
Dell מסייעת ל'ספק פתרונות דיגיטליים' להשיק פלטפורמת מעקב חדשה מרובת מיקומים.
Dell helps Digital Solutions Provider launch a new multi-location surveillance platform.
טכנולוגיות הקלט/פלט בפלטפורמה מרובת ליבות משתמשות בתורים מרובים ובווקטורי פסיקה מרובים הזמינים בבקר לרשת Ethernet של Intel.
The I/O technologies on a multi-core platform make use of the multiple queues and multiple interrupt vectors available on the Intel Ethernet network controller.
הודעה מרובת חלקים/תקציר יכולה להכיל רק קבצים מצורפים מסוג הודעה/rfc822.
A multipart/digest message can only contain message/rfc822 attachments.
ContentType לא יכול להיות משתנה של הודעה מרובת חלקים.
ContentType cannot be a variant of multipart.
סביבה מרובת שימושים שבה מומחי IT זקוקים לפתרונות מדרגיים באיכות גבוהה.
A multi-use environment where IT professionals require scalable solutions with a high level of quality.
חלק הילדים הם תוצאה של לידה מרובת עוברים?
Are any of the children the result of multiple birth?
טקסט של עצה מרובת שורות שמופיע כאשר המצביע נע מעל הפקד.
Multiple line tip text that appears when the pointer moves over the control.
בקש מהמשתמשים להזין פיסקה אחת או יותר בתיבת טקסט מרובת שורות.
Ask users to enter one or more paragraphs in a multi-line text box.
Photoshop יוצרת מתמונות המקור תמונה אחת מרובת שכבות, תוך הוספת מסיכות שכבה ליצירת מיזוג אופטימלי במקומות שבהם התמונות חופפות זו לזו.
Photoshop creates one multi-layer image from the source images, adding layer masks as needed to create optimal blending where the images overlap.
זוהי הודעה מרובת חלקים בתבנית MIME.
This is a multi-part message In MIME format.
אנחנו צריכים שוטרים שמבינים את המורכבויות של בריטניה מרובת תרבויות.
We need officers who understand the complexities of a multi-cultural Britain.
השאלה היא: האם מארק בכלל יופיע ויתחבר למשפחה מרובת אהבים?
The question is: will Mark even turn up and engage in a polyamorous family?
ובכן, הוא בהחלט גרם למסיבת האירוסים להיות מרובת אירועים.
well, he certainly made for an eventful engagement party.
קבע כסוללה מרובת תאים עם תבריגים מתכווננים
Set to Multicell Battery with adjustable taps
אפילו אחרי שהיא נפרדה ממני היא הלוותה לי את הכסף לקנות את המצלמה מרובת התדרים.
Even after she broke up with me, She loaned me the money to buy that multi-frequency sensitive camera.
מאפשר למשתמש להזין טקסט ומספק אפשרות לעריכה מרובת שורות והסתרה של תווי סיסמה.
Enables the user to enter text, and provides multiline editing and password character masking.
בפריסה מרובת טורים, היכן תתחיל הדפסת המקטע?
In multiple-column layout, where does section start printing?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 128. מדויק: 128. זמן שחלף: 147 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo