הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מרכאות" לאנגלית

חפש את מרכאות ב: הגדרה מילים נרדפות
תו מרכאות לא צפוי בשם השדה.
Unexpected quotation mark in the field name.
אם מופיעות מרכאות לאחר סימן הפיסוק, הן נכללות כחלק מהמשפט.
If a quotation mark follows the punctuation, it is included as part of the sentence.
מרכאות כפולות אינן token הערה חוקי עבור שדות מופרדים כאשר HasFieldsEnclosedInQuotes הוגדר כ - True.
A double quote is not a valid comment token for delimited fields where HasFieldsEnclosedInQuotes is set to True.
למחרוזת חסרה סיומת של מרכאות כפולות.
The argument string is missing a closing double quote.
בסוף קבועי מחרוזת חייבות להופיע מרכאות כפולות.
String constants must end with a double quote.
פתח מרכאות, "שתי הקללות בלהיות כוכבת הן האלכוהוליזם והבדידות"
Quote, "The twin curses of being a star are alcoholism and loneliness."
הקבוצות הראשונה והשלישית מחפשות מרכאות, והקבוצה השניה מחפשת תו אחד או יותר במילה.
The first and third groupings search for any quotation mark, and the second grouping searches for one or more word characters.
"שדה זה מכיל סימן מרכאות פותח -"", עם זאת, סימן המרכאות הסוגר - "" חסר"
"This field contains an opening quote -"", however, the closing quote - "" is missing."
בכל שלב ניתן לשנות את אפשרויות קביעות המסמך של ברירת המחדל של יחידות מידה, תצוגת רשת שקיפות, צבע רקע והגדרות כתב כגון שפה, סגנון מרכאות, גודל כתב עילי וכתב תחתי ויכולת ייצוא.
At any point you can change your document's default setup options for units of measure, transparency grid display, background color, and type settings such as language, quote style, superscript and subscript size, and exportability.
חסר בטקסט תו מרכאות סוגר.
The text is missing a closing quotation mark.
הוסף & מרכאות ציטוט:
Add & Quote Characters
מצפה לסגירת מרכאות.
Expecting closing quote.
כשאחרי סימן פיסוק מופיעות מרכאות, שני התווים יהיו תלויים.
When a punctuation character is followed by a quotation mark, both characters hang.
כדי לשלב פסיק או מרכאות בקובץ טקסט שמופרד בפסיקים, יש לתחום את הטקסט במרכאות. לדוגמה, "ברקוביץ', אפשטיין וזהבי בע"מ".
If you want to include a comma or quotation mark in a comma-delimited file, enclose the text within quotation marks, such as "Brady, Hunt, and Baxter, Inc.".
הטקסט '|' אינו חוקי משום שתו מרכאות אינו מותאם. ודא כי כל פותח מרכאות מופיע עם סוגר מרכאות.
The text '|' is not valid because a quotation mark is not sure every opening quotation mark appears with a closing quotation mark.
Dreamweaver מוסיף מרכאות כפולות מסביב לטקסט שתזין.
Dreamweaver inserts double-quotation marks around the text you enter.
אנחנו מדברים עליה באירוניה ועם מרכאות: "קידמה"
We talk about it in ironic terms with little quotes around it: "progress."
גרשיים ישרים (בודדים או כפולים) מבלי לבטל מרכאות חכמות
Straight quotes (single and double) without turning off smart quotes
דוגמה זו מחפשת רק מילים בודדות בתוך מרכאות.
This example searches only for single words enclosed in quotation marks.
היא לקחה את שלי כשעשיתי פעמיים מרכאות באוויר באותו משפט.
She took mine when I air quoted twice in the same sentence.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 73. מדויק: 73. זמן שחלף: 82 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo