הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מרכז הסחר העולמי" לאנגלית

חפש את מרכז הסחר העולמי ב: הגדרה מילים נרדפות
Twin Towers
World Trade Center
the Trade Center
נוטרדאם, הגשר בנמל סידני, מרכז הסחר העולמי.
Notre Dame, the Sydney Harbor Bridge, the World Trade Center.
רצינו ליצור מעין קתדרלה גותית מסביב לאתר מרכז הסחר העולמי.
We wanted to make a kind of Gothic cathedral around the footprints of the World Trade Center site.
אני בונה את מרכז הסחר העולמי החדש הראשון בסרביה.
I'm building the new world trade center First in Serbia.
כשמגדלי מרכז הסחר העולמי קרסו, כולם ידעו שהכל ישתנה.
When the World Trade Center towers collapsed, everyone knew that everything had changed.
אנחנו צריכים להסתכל על כל המנהרות הוצאו משירות ליד מרכז הסחר העולמי.
We have to look at all the decommissioned tunnels near the World Trade Center.
ישנו אתר "מרכז הסחר העולמי", בחזית העתון.
There's the World Trade Center site, on the front cover.
ובכן, על ראש מרכז הסחר העולמי הצעד הראשון שלי היה מבעית.
Well nonetheless, on the top of the World Trade Center my first step was terrifying.
9/11, מרכז הסחר העולמי, מטוסים פגע.
9/11, World Trade Center, planes hit.
"זהו מרכז הסחר העולמי ויש לנו דיווחים לא רשמיים הבוקר
"that is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning"
אוקיי, מה אם כוכב העל הרלוונטי דיוויד קופרפילד יעלים את מרכז הסחר העולמי?
Okay, what if we got relevant superstar David Copperfield to make the World Trade Center disappear?
הייתי שליח על אופניים, היא היתה בנתיב מרכז הסחר העולמי שלי.
I was a bike messenger; she was on my World Trade Center route.
מרכז הסחר העולמי לא היה הדבר היחיד ש נפל לאחר 9/11.
The World Trade Center wasn't the only thing that fell after 9/11.
מטוס אחד התרסק לתוך מרכז הסחר העולמי 2.
One airplane crashed into World Trade Center Two.
הנה מנהטן, אתר ההנצחה של מרכז הסחר העולמי יהיה מתחת למים.
Here's World Trade Center Memorial would be underwater.
"הצעת מדריך השידורים, מרכז הסחר העולמי, 1..."
"TV Guide Offer, One World Trade Center..."
זה היה לפני עשר שנים שמזימה שכמעט בלתי תאמן להרוס את מרכז הסחר העולמי סוכלה בידי בריאן גריפין מקוהוג.
It was ten years ago that an almost inconceivable plot to destroy the World Trade Center was thwarted by Quahog's own Brian Griffin.
אז אתה חושב ההתקפה הראשונה של אל-קאעידה על אדמת אמריקה היה פיצוץ משאית 1993 של מרכז הסחר העולמי?
So you think Al-Qaeda's first attack on American soil was the 1993 truck bombing of the World Trade Center?
זה, זה עומד להיות מרכז הסחר העולמי החדש: חור ענק באדמה עם בנייני ענק נופלים לתוכו.
This one, this is going to be the new World Trade Center: a giant hole in the ground with big buildings falling into it.
זה הקיר המקורי שנחשף בבסיס של מרכז הסחר העולמי שעמד בלחץ הממשי של נהר ההדסון במשך שנה שלמה אחרי האירוע עצמו.
It's the original, excavated wall at the base of the World Trade Center that withstood the actual pressure from the Hudson River for a full year after the event itself.
הוא משך בכל החוטים שהיה באפשרותו וקיבל אישור מעבר לתוך אתר מרכז הסחר העולמי, וצילם שם במשך תשעה חודשים כמעט כל יום.
He pulled in every favor he could, and got a pass into the World Trade Center site, where he photographed for nine months almost every day.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 56. מדויק: 56. זמן שחלף: 168 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo