הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "משאבים" לאנגלית

חפש את משאבים ב: הגדרה מילים נרדפות
resource
funds
assets resources provisioning
provisioned
leveling
provision

הצעות

54
35
אין לבצע קריאה ל - RecoveryComplete פעמיים באמצעות אותו מופע של מזהה מנהל משאבים.
RecoveryComplete must not be called twice by the same resource manager identifier instance.
נתונים לא חוקיים סופקו למפענח BinHex: CRC של הסתעפות משאבים אינו חוקי.
Invalid data supplied to BinHex decoder: resource fork CRC is invalid.
החלונית Assets מאפשרת לבחור משאבים מרובים יחד.
The Assets panel allows you to select multiple assets at once.
משאבים מועדפים אינם נשמרים כקבצים נפרדים בדיסק; הם הפניות למשאבים ברשימה Site.
Favorite assets are not stored as separate files on your disk; they're references to the assets in the Site list.
גורמים רבים משפיעים על האופן בו Project מתזמן פעילויות, ובכלל זה קשרים, אילוצים והקצאות משאבים.
Many factors affect how Project schedules tasks, including links, constraints, and resource assignments.
ביצוע אבטחת משאבים של SharePoint בשרת זה. לדוגמה, אכיפת אבטחה בקבצים, תיקיות ומפתחות רישום.
Performs SharePoint resource security on this server. For example, security is enforced on files, folders and registry keys.
Virtual Server 2005 מספק יתרונות של הגנת נתונים דרך מחשבים וירטואליים מבודדים וניהול משאבים המאפשר ליישומים מרובים לפעול בשרתים נפרדים.
Virtual Server 2005 provides data protection benefits through isolated virtual machines and resource management that enables multiple applications to run on individual servers.
בשתי הרשימות, משאבים כלולים באחת הקטגוריות הבאות:
In both lists, assets fall into one of the following categories:
החלונית Assets מאפשרת להציג משאבים בשתי דרכים שונות:
The Assets panel provides two ways to view assets:
לפני שניתן להציג משאבים בחלונית Assets, יש להגדיר אתר מקומי.
You must define a local site before you can view assets in the Assets panel.
העתקת משאבים מהחלונית Asset לאתר אינטרנט אחר
Copy assets from the Asset panel to another site
החלונית Assets מציגה משאבים לאתר המקושר למסמך הפעיל בחלון המסמך.
The Assets panel displays assets for the site associated with the active document in the Document window.
קבצים אלה הם משאבים חשובים של Spry הפועלים במשולב עם העמוד.
These files are important Spry assets that work in conjunction with the page.
גרור ושחרר משאבים מ - Bridge לתוך פריסות בקלות וביעילות.
Drag and drop assets from Bridge into layouts easily and efficiently.
בחרו להוספת ספריית קובצי משאבים לעצם תלת-ממד.
Select to add a directory of resource files to the 3D object.
רכיב API זה אינו זמין כאשר ניטור משאבים של AppDomain אינו מופעל.
This API is not available when AppDomain Resource Monitoring is not turned on.
בכלכלה מבוססת משאבים החינוך יהיה שונה מאוד
In a resource based economy, the education would be very different.
הצג פקדים להצגת מידע אודות משאבים בתצוגה.
Show controls for displaying resource information in the view.
שגיאה; לא ניתן לפענח מזהה רשימת משאבים עבור פקד בורר משאבים
Error cannot resolve resource list id for resource selector control
מסד הנתונים הנוכחי אינו תומך באוספי משאבים. אוספי משאבים אינם נתמכים בפרוייקטים של Access (ADP) או במסדי נתונים של Access בתבנית MDB.
The current database does not support resource collections. Resource collections are not supported on Access projects (ADP) or Access databases in the MDB format.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1802. מדויק: 1802. זמן שחלף: 139 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo