הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "משותפת" לאנגלית

shared
common
joint
together
mutual
corporate
communal
share
history
potluck
sleepover
collective
carpooling

הצעות

לא ניתן לשלוח מסמך לתיקיה משותפת של Microsoft Mail 3.x.
You cannot post a document to a Microsoft Mail 3.x shared folder.
אין באפשרותך ליצור או לבצע שינויים בדוחות PivotChart בחוברת עבודה משותפת.
You cannot create or make changes to PivotChart reports in a shared workbook.
לתרשימים במערך הראשון יש תכונה משותפת.
The diagrams in the first set share a common feature.
אנחנו חולקים מורשת משותפת אני מבין אותם במובנים.
We share a common heritage. l understand them in ways you never could.
יש משותפת מקסיקני אני רוצה לבדוק.
There's a Mexican joint I want to check out.
אני כאן לבקש השגחה משותפת על העובר
I'm here to seek joint custody of that fetus.
מדוע גורל האומות צריך להיקבע במיטה משותפת?
Why must the fate of nations be decided in a shared bed?
אנחנו נצא בהצהרה משותפת כפי שהצעת.
We'll make a joint statement, as you proposed.
בריטניה ואמריקה הקימו מחלקת צילום משותפת.
'Britain and America set up a joint film department.
אני מדבר אליך באמצעות הקשר של אחדותנו משותפת
I speak to you via the bond of Unity we shared.
חמישה יהפכו לאחד עם מטרת הישרדות משותפת.
Today, five will become one with the common goal of survival.
אין באפשרותך להשתמש בתצוגה מקדימה אוטומטית בתיקיה משותפת של Microsoft Mail.
You cannot use AutoPreview in a Microsoft Mail shared folder.
לשמר משאבי מחשב ייעודיים-לקבוצה מתשתית פיזית משותפת
Reserve dedicated computer resources for a group from a shared physical infrastructure
שינוי רכיבי Web Part בתצוגה משותפת. שינויים אלה יחולו על כל המשתמשים.
Change Web Parts in shared view. These changes will apply to all users.
Web Part זה חובר בתצוגה משותפת ואין אפשרות לבצע בו שינויים בתצוגה אישית.
This Web Part was connected in shared view and cannot be modified in personal view.
לחץ כאן כדי לשנות את דף ה - Web Part בתצוגה משותפת.
Modify the Web Part page in shared view.
המיקום חייב להיות תיקיה משותפת ברשת, אתר SharePoint או שרת אחר הנגיש לאנשים אחרים.
The location must be a shared folder on a network, a SharePoint site, or another server that other people can access.
משותפת עם אחרים ברשת או ב - SharePoint.
Shared with others on the network or SharePoint.
כולנו עובדים ביחד, שואפים למטרה משותפת:
Well... we all work together to pursue the common goal:
אני רוצה שתכין את כוחותינו לפלישה משותפת.
I want you to prepare all our forces for a joint invasion.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1213. מדויק: 1213. זמן שחלף: 276 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo